Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Noen barn har forsinket eller utydelig tale. Andre utvikler ikke talespråk i det hele tatt. Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) kan da være deres språk, og deres måte å uttrykke seg på.

ASK omfatter alle kommunikasjonssystemer som gjør det mulig å uttrykke seg uten tale.

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) består av ulike kommunikasjonsformer. Personer som har behov for ASK, trenger skreddersydde kommunikasjonsløsninger som passer dem, og som oppdateres i takt med deres utvikling.

Hvorfor er ASK viktig for personer med CP?

En mindre gruppe av de som har CP, vil få problemer med å snakke fordi også muskulaturen rundt munn og svelg er påvirket av CP-skaden. 

Ofte er det foreldrene som oppdager først at barnet strever med å utvikle talespråk. Det kan oppleves overveldende, men det er hjelp å få. I en slik situasjon skal ASK tidlig tas i bruk. Det betyr ikke at ASK nødvendigvis blir barnets eneste måte å uttrykke seg på, men ASK vil styrke barnets språkutvikling.

Barn kan ikke lære ASK på egenhånd. Når barn skal lære ASK, må de lære det av noen. Derfor er det viktig at barnets viktigste ressurspersoner, som foreldre, søsken og andre nærpersoner, får opplæring.

Ulike former for ASK

For noen personer må ASK erstatte talen fullstendig. Da er ASK den alternative kommunikasjonsformen, slik at ASK erstatter talespråk.

Trenger personen ASK på grunn av utydelig, svak eller forsinket taleutvikling, kaller vi det supplerende kommunikasjon. I de tilfellene kommer ASK i tillegg til bruk av tale.

ASK som kompetanseområde

De som benytter ASK har kontakt med mange ulike fagpersoner. Både spesialisthelsetjenesten, kommunen, NAV, PPT og Statped vil være involvert.

Kunnskapen om ASK-hjelpemidler er spredt.

Hjelpemiddelfirmaene utvikler ASK-hjelpemidler, tematavler og kommunikasjonsbøker med omfattende vokabular som gradvis kan tas i bruk. Noen av hjelpemidlene er avanserte datamaskiner med tilhørende programvare utviklet av høyspesialiserte programmerere og dataingeniører.

NAV har ansvar for å formidle hjelpemidlene, men tilbyr begrenset opplæring i hvordan man bruker dem. Ofte blir det opp til foreldrene å selv søke kunnskap, men det fins god hjelp å få.

ASK handler først og fremst om språkutvikling og kommunikasjonsferdigheter. For å få best nytte av ASK, må vi ta hensyn til barnets forutsetninger når det gjelder munn- og svelgmotorikk, håndmotorikk, bolkontroll og øyemuskulatur. Syn, hørsel, taktile sanser og kognisjon er også avgjørende.  

Hvordan lage et språkmiljø

Barn som er ASK-brukere er avhengige av et tilpasset språkmiljø for å utvikle språket sitt. Det betyr at de hver dag trenger mennesker rundt seg som kan bruke ASK sammen med dem. Disse barna trenger noen å lære av, noen å strekke seg etter, og noen som viser vei.

Andre barn utvikler sine språkferdigheter helt av seg selv i samspill med andre. Barn som benytter ASK har naturlig nok ikke like lett tilgang på relevant språkmiljø. Derfor trenger de støtte og stimulering for å utvikle språket sitt. For å stimulere barn som benytter ASK til å utvikle språket, trenger barnet kommunikasjonspartnere på egen alder og voksne som kan benytte ASK. Ferdigheter i å benytte ASK-hjelpemidler utvikles ved å trene på å benytte akkurat de hjelpemidlene som det enkelte barnet benytter. ASK-symboler og vokabular oppgraderes etter hvert som barnets språkferdigheter utvikler seg. Ord og symboler skal være tilgjengelige, og bygget opp slik at de er lette å ta i bruk for barnet. For noen kan det være hensiktsmessig å både benytte tematavler og mer avanserte IKT- løsninger.

Ikke alle barn som benytter ASK har lærevansker. ASK-brukere kan, på samme måte som tegnspråkbrukere, behandles som en språklig minoritetsgruppe i læresituasjoner. Lærere for barn som er ASK-brukere kan få veiledning dersom de ikke er kjent med ASK.

Både PPT og Statped er pedagogiske støttesystemer for barnehager og skoler. Disse har spesialpedagoger med kompetanse på ASK og barn som trenger spesialpedagogisk hjelp. Disse kan veilede barnets barnehage eller skole.     

Det er etablert tverrfaglig utdanning i ASK på universitets- og høgskolenivå. Så langt er det ikke etablert selvstendig masterutdanning i ASK. Det forskes på ASK, og det styrker ASK som fagfelt.

ASK handler om språk

Språk og kommunikasjon er grunnleggende i ethvert menneskes utvikling. Derfor er ASK så viktig å komme i gang med tidlig.

I FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), omfatter språk og kommunikasjon også ASK. Tilgang til ASK er derfor å forstå som en grunnleggende menneskerettighet.

CP-foreningen ønsker å tydeliggjøre at ASK handler om språk, for å fremme forståelsen av at barn som ikke utvikler talespråk, eller har utydelig eller forsinket språkutvikling, trenger tiltak. Vi vet at ASK ikke forsinker språkutvikling. Snarere stimulerer ASK barnets språkutvikling.

For et barn som bruker ASK, tar det tid å utvikle god språkforståelse med et alderstilpasset vokabular. Derfor er det viktig å komme i gang så tidlig som mulig.

I rammeplanen for barnehagene står det at:  «Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling.»

Språk i barnehagen kan du lese mer om her.