Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Det er et lederansvar å tilrettelegge for et godt ASK-miljø rundt eleven. Pedagogisk personale skal både mestre ASK-språket som eleven bruker, undervisningsmateriell tilpasset ASK-språket og kunne planlegge hvordan eleven kan delta aktivt i læringen.

Å utvikle elevens ASK-vokabular kontinuerlig kan være en utfordring, fordi det tar mye tid. Det må i god tid lages tematavler eller symboler til det faget eller temaet som klassen skal undervises i. ASK-brukeren må lære hvor symboler finnes, for eksempel i kommunikasjonsboken sin.

Det er tre overordnede mål for ASK i skolen:

  • Eleven skal kunne bruke ASK for å utvikle eget språk og kommunikasjonsferdigheter
  • Eleven skal kunne bruke ASK for å tilegne seg læring og ferdigheter
  • Eleven skal kunne bruke ASK i samspill og deltakelse sammen med andre

Elevens opplæring i ASK regnes som spesialundervisning. Den som har ansvaret for opplæringen må mestre de alternative kommunikasjonsformene. Dette er også viktig for å kunne lære andre å bruke dem. I skolen skal det bygges et språkmiljø rundt eleven, og derfor bør alle rundt eleven kunne forstå ASK-språket og kunne uttrykke seg på en måte som eleven forstår. Pedagogisk personale må ha tid til å sette seg inn i hvordan de kan kommunisere med ASK-brukeren. Det tar tid å bli en god kommunikasjonspartner. Det tar også tid å tilpasse undervisningen, og ofte er det en dobbel oppgave:

  • Planlegging og tilpassing av innholdet i undervisningen
  • Planlegging og forberedelse av hvordan eleven skal uttrykke seg (f.eks. legge inn symboler i snakkebok/lage tematavler)

Forutsetningen for at disse målene nås, er at kommunikasjonshjelpemidlene er hensiktsmessige og tilpasset elevens utvikling og klassetrinn. Hjelpemidlene skal alltid være tilgjengelige for eleven. Det betyr i klassen, i gruppearbeid, i friminutt, på tur og ekskursjoner, ved sosiale tilstelninger,  ved toalettbesøk, og ved stell og trening i skoletiden. Hvis ikke, har ikke ASK-brukeren tilgang til språket sitt. For elektroniske hjelpemidler må det være rutiner for drift som sikrer ekstra batterier, oppdatering av programvare, backupsystemer og lagringskapasitet. Kommunikasjonshjelpemidler er NAV sitt ansvar.

En annen forutsetning er tilgangen til læremidler. Det er skoleeier sitt ansvar. Det finnes etter hvert en del ordinære læremidler som er mulig å tilrettelegge for ASK-elever. Allikevel vil mange ha behov for spesielle tilpasninger, noe skolen må sette av ressurser til.

Den tredje forutsetningen, er at skolen må påse at ASK-eleven har reelle muligheter til å delta aktivt i undervisningen ved å kunne stille spørsmål, svare på spørsmål og være i samspill og etablere vennskap med andre elever. Elever som bruker ASK skal gis mulighet til å delta i nasjonale og andre prøver, besvare skriftlig og muntlig tentamen og eksamen. For å sikre at alle de sosiale og faglige målene innfris, og at alle kjenner sitt ansvar i forhold til målene satt, kan man for eksempel lage en ASK-plan. I planen bør det beskrives hvilke ferdigheter som er nødvendig for å nå de fastsatte læringsmålene.

Videre bør den beskrive strategier for hvordan:

  • Opplæringen i ASK skal skje
  • De kommunikative ferdighetene til eleven skal brukes
  • Nødvendige tilpasninger av læringsmateriell skal gjøres
  • Opplæringen for øvrig skal tilrettelegges

Individuell opplæringsplan er lovpålagt for elever som har spesialundervisning.

 

Ansvarsområder for skolen, lærer og spesialpedagog

Kontaktlærers ansvar

Skolen og spesialpedagogens felles ansvar

Spesialpedagogens ansvar

Tilrettelegge for et godt språkmiljø rundt eleven. Eleven skal kunne stille spørsmål, svare på spørsmål og være i samspill med andre elevere

 

Tilpasse undervisningen

 

Sørge for at eleven har tilgang til læremidler.

Sørge for at elevens hjelpemidler alltid er tilgjengelige.

 

Gi eleven mulighet til å delta i nasjonale prøver, eksamen og tentamen.

Elevens opplæring i ASK. Sørge for at kommunikasjonshjelpemidlene passer eleven.

 

Sørge for at eleven har en individuell opplæringsplan