Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Det er lett å se at et bein eller en arm fungerer dårlig. Men noen av utfordringene som kan følge med CP-diagnosen er nesten usynlige for omverdenen - som kognitive vansker.

Kognitive vansker kalles ofte for skjulte vansker, fordi de som regel ikke er synlige. Det ikke lett å se at noen har vanskeligheter med å forstå matte, problemer med å finne veien eller synes planlegging er utfordrende.

De kognitive vanskene varierer i stor grad, og ofte gjør de seg kun gjeldende i noen bestemte situasjoner.

Våre kognitive funksjoner er viktige i stort sett alt vi foretar oss – skole, jobb, møte med helsevesen og når vi omgås andre mennesker. Kognitive ferdigheter varierer fra person til person, og dette gjelder også personer med CP. Det er også vanlig at noen av de kognitive ferdighetene er gode, mens andre ferdigheter er noe svakere. Mange med CP og normal intelligens kan ha kognitive vansker innenfor bestemte områder. De kognitive vanskene skyldes ofte CP-diagnosen og er da en følgetilstand av den tidlige hjerneskaden.

Mange med CP har opplevd å bli enten overvurdert eller undervurdert av andre, spesielt når det kommer til de kognitive ferdighetene. Det er derfor lurt å ha kjennskap til sine egne kognitive styrker og svakheter. Da er det lettere å sette realistiske mål, og finne grep og tilpasninger som kan gjøre hverdagen enklere.

Kognitive funksjoner som kan rammes ved CP

Forskning viser at disse kognitive ferdighetene har størst sårbarhet for å bli rammet ved CP:

  •  Rom- og retningsoppfatning
  •  Evnen til å koordinere øye-hånd
  •  Eksekutive funksjoner
  •  Oppmerksomhet og tempo

Oppmerksomhet og konsentrasjon

Oppmerksomhet er evnen til å være fokusert, både i nuet og over tid. Det å bruke sanseapparatet, fange opp beskjeder som gis eller jobbe med en oppgave over tid krever oppmerksomhet. Vi kan kalle oppmerksomheten «sinnets lommelykt», hvor lysstrålen fra lommelykten er det vi er oppmerksomme på.

Konsentrasjon er evnen til å holde oppmerksomheten over tid, for eksempel på en spesiell tanke eller på en oppgave som skal løses.

Mentalt og psykomotorisk tempo

Mentalt tempo er knyttet til hvor raskt og effektivt hjernen jobber når enkle mentale oppgaver løses. Psykomotorisk tempo forutsetter en samkjøring mellom tenking og motorikk, som for eksempel når du skriver. Mange med CP kan streve med tempo. Synsvansker, svak håndmotorikk og talevansker kan bidra til å senke tempoet.

Visuelle funksjoner

Visuelle funksjoner handler om hvordan vi forstår, husker og bruker den sanseinformasjonen som kommer fra synet. Disse funksjonene ligger i hjernen, ikke i øyet. En følgetilstand ved CP kan for noen være at hjernen har visse vanskeligheter med å tolke sanseinformasjonen som kommer fra synet, spesielt sammensatte synsinntrykk. Vansker med rom-/retningsoppfatning kan bety at man har problemer med å beregne avstand, vanskeligheter med å bevege seg i rommet, finne frem og å lese kart.

Vansker med å samordne synsinntrykk og motorikk kan gi problemer med skriftutforming, med å tegne og å sette sammen ting som for eksempel byggesett.

Visuell funksjon kan også innebære å tolke andres kroppsspråk effektivt, kjenne igjen ansikter, resonnere over og finne logikken ved praktiske problemer. Vansker med visuell funksjon kan gi problemer med organisering, innlæring og med å huske det man ser. For en person med CP er det viktig å sjekke om det foreligger synsforstyrrelser, slik at man finner frem til riktige hjelpemidler.

Verbal funksjon

Verbal funksjon handler om å forstå hva ord og abstrakte begreper faktisk betyr. Det handler også om evnen til å uttrykke seg skriftlig og muntlig, og om evnen til å lære og huske det man leser og hører. Denne funksjonen er ofte god hos personer med CP.

Innlæring og hukommelse

Innlæring og hukommelse gjelder både for det verbale og det som er synlig rundt oss. Innlæring kan knyttes til hvor raskt man lærer noe, behov for repetisjoner og strategier man bruker når man lærer. Hukommelse gjelder både for verbal og visuell informasjon, og for det visuelle kan det for eksempel være evnen til å kjenne seg igjen på steder.

Eksekutive funksjoner

Eksekutive funksjoner er de overordnede kognitive styringsfunksjonene i hjernen. Dette kan sees på som en dirigentoppgave i hjernen, som å lede et stort orkester. Det kan for eksempel være evnen til å komme i gang, planlegge og organisere eller til å være spontan og raskt tilpasse seg nye situasjoner. Evne til impulskontroll er også en slik funksjon. Å klare å rette oppmerksomheten mot en bestemt ting, kan også være en del av det eksekutive.

En annen styringsfunksjon er å mestre det å gjøre flere ting på en gang og dele oppmerksomheten (simultankapasitet). Arbeidshukommelse er også en del av det eksekutive, og innebærer evnen til å huske ting en kort stund, som for eksempel en beskjed.

Smerter, slitenhet og psykiske plager kan også påvirke den kognitive kapasiteten. Dette kan gjelde alle de kognitive funksjonene, men trolig spesielt for:

  • Oppmerksomhet
  • Tempo
  • Simultankapasitet
  • Arbeidsminne
  • Hukommelse

Evnenivå

Noen personer med CP har såpass generelle og omfattende kognitive vansker, at det kan samsvare med psykisk utviklingshemming. Da vil det ofte være nødvendig med omfattende støttetiltak og annen bistand.

Dersom du tror du kunne ha nytte av en utredning av det kognitive, så drøft dette med fastlegen din, som vil kunne henvise deg til nevropsykologisk utredning.