Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Det er mange i systemet som ikke er kjent med de rettighetene som ligger forankret i norsk og internasjonal lovgiving i forbindelse med ASK. Nedenfor finner du det mest sentrale lovverket som omhandler retten til bruk og opplæring i ASK.

Disse rettighetene er det nyttig å være kjent med både som fagperson, som ASK-bruker, eller forelder til en ASK-bruker. 

Menneskerettigheter

En av de grunnleggende menneskerettighetene er retten til ytringsfrihet, og den gjelder for alle. Da må det også legges til rette for at personer som har behov for ASK, får muligheten til å ytre seg.

I FN sin barnekonvensjon står det om barns beste, aktiv deltakelse og selvstendighet. Dersom barn med behov for ASK skal kunne få lov til å delta aktivt og leve selvstendige liv, må de få muligheten til å uttrykke seg.

I FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) står det om ASK i artikkel 2.

Her defineres kommunikasjon og språk slik:

«Kommunikasjon» omfatter blant annet språk, teksting, punktskrift, taktil kommunikasjon, storskrift, tilgjengelige multimedia så vel som skrift, lyd, lettlest språk, opplesning, alternative og supplerende kommunikasjonsformer, -midler og -formater, herunder tilgjengelig informasjons- og kommunikasjonsteknologi,

«Språk» omfatter talespråk og tegnspråk og andre former for ikke-verbal kommunikasjon.

Det står også at «universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det».

Videre er artikkel 24 sentral for ASK-brukere. Denne omhandler utdanning, og fastslår at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet til å lære praktiske og sosiale ferdigheter, slik at de lettere kan delta fullt ut i undervisningen på lik linje med andre. For å få til dette, skal det treffes hensiktsmessige tiltak. Slike tiltak vil blant annet være å legge til rette for innlæring av alternative og supplerende kommunikasjonsformer. For å virkeliggjøre denne rettigheten, skal fagfolk og personale på alle nivåer i utdanningssystemet læres opp. Opplæringen skal «omfatte bevisstgjøring om funksjonshemming og bruk av hensiktsmessige alternative og supplerende kommunikasjonsformer».

Les mer i konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Norsk lov

Retten til bruk og opplæring i ASK er nedfelt i tre lover:

  • Barnehageloven
  • Opplæringsloven
  • Friskoleloven

I alle disse lovene står det at de som helt eller delvis mangler funksjonell tale, skal få bruke egnede kommunikasjonsformer i barnehage og på skole. Det betyr at kommunikasjonsformen ikke skal bestemmes ut fra hva den enkelte barnehage eller skole har kunnskap om, men ut fra hva som er best egnet for barnet.

Dette forplikter barnehager og skoler til å legge til rette for at ASK brukes gjennom hele dagen i barnehagen eller skolen, og at hjelpemidler er tilgjengelige. Personalet må lære hvordan man bruker barnets kommunikasjonsform.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledere for ASK i barnehagen og ASK i skolen. Disse vil være nyttige for personalet i barnehage og skole.

Barn i barnehagealder med behov for ASK

Barnehageloven har hatt en ASK-paragraf siden 2018. Barnehageloven § 19 i slår fast at «barn som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), skal få bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i barnehagen. Spesialpedagogisk hjelp etter § 19 a inkluderer nødvendig opplæring i bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon».

Retten til spesialpedagogisk hjelp, som opplæring i bruk av ASK, gjelder uavhengig av om barnet går i barnehagen eller ikke.

Vedtak om spesialpedagogisk hjelp er ofte nødvendig. Da må det først foreligge en sakkyndig vurdering. Det er viktig at de som skal gi den spesialpedagogiske hjelpen har god og oppdatert kompetanse på ASK. De må også ha kunnskap om kommunikasjon og språkutvikling.

I vedtak om spesialpedagogisk hjelp skal foreldrene få tilbud om foreldrerådgivning. Det er kommunen som bestemmer hvem som skal gi foreldrene dette tilbudet, innholdet og på hvilken måte tilbudet skal gis.

Statped understreker i sitt e-læringskurs om ASK at det også er klagerett på enkeltvedtak. Det betyr at dersom du ikke er fornøyd med gjennomføringen av spesialpedagogisk hjelp eller undervisning, som ASK, kan du klage til fylkesmannen.

Elever med behov for ASK

Retten til opplæring i og på ASK har siden 2012 vært fastsatt i opplæringslovens § 2-16.

Opplæringsloven § 2-16 slår fast at grunnskoleelever som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har vansker med språkforståelsen slik at de har behov for ASK, skal få benytte egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i opplæringen.

En tilsvarende paragraf fins for elever i private skoler i Friskolelova § 3-14.

Det samme gjelder om du er elev, lærling eller lærekandidat i videregående opplæring. Her gjelder § 3-13.

Bestemmelsene gjelder også om du er voksen med rett til grunnopplæring (§ 4A-13).

Når en elev ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har eleven også rett til spesialundervisning etter reglene i opplæringslovens kapittel 5. Dette inkluderer nødvendig opplæring i å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon.

Retten til spesialundervisning i § 5 omfatter nødvendig opplæring i ASK. Da skal det foreligge en sakkyndig vurdering. Den sakkyndige vurderingen skal si noe om hva slags kompetanse de skal ha, de som skal gi personen spesialundervisning. De må ha kompetanse på ASK, men også på språk og språkutvikling.

Ikke alle elever med behov for ASK har behov for spesialundervisning. Noen vil mestre bruk av ASK godt nok til å delta i undervisningen innenfor rammene av tilpasset opplæring. I slike tilfeller vil det ikke være nødvendig med vedtak om spesialundervisning.

De som derimot ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, og har behov for opplæring i sin kommunikasjonsform, har rett på opplæring. Hvordan opplæringen skal gjennomføres, skal beskrives i en individuell opplæringsplan (IOP).

Skolene skal ha tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremidler. Det er skoleeier som har ansvar for å stille dette til rådighet.

Elever i grunnskolealder med behov for ASK har rett til å gå på sin nærskole.

Hjelpemidler

Personer med behov for ASK kan søke om ASK-hjelpemidler. Alle med varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne kan søke om hjelpemidler fra Nav hjelpemiddelsentral etter folketrygdloven § 10.