Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Valgkamp 2023 - Tilbud og oppfølging i kommunene

Her er litt informasjon om våre prioriterte saker og hvordan vi vil jobbe fram mot kommune- og fylkestingsvalget i september 2023. Denne nettsiden vil bli oppdatert fortløpende.

Valgkampbudskap/våre prioriterte saker

Hovedbudskap

Hovedbudskapet til CP-foreningen er at tilbudet og oppfølgingen av barn, unge og voksne med CP og deres pårørende i kommunene er altfor dårlig. Tilbudet er for mangelfullt og det varierer altfor mye fra kommune til kommunene. Veldig mange, uansett alder eller grad av CP, bruker altfor mye tid og unødvendige krefter på å finne informasjon, orientere seg i systemet og koordinere tjenester. Vi krever betydelige politiske grep for å styrke oppfølgingen av personer med funksjonsnedsettelser og sikre et mer helhetlig tilbud.

Prioriterte enkeltsaker

I valgkampen vil vi trekke fram noen enkeltsaker som er viktige for mange av medlemmene våre; barnekoordinator, BPA, habilitering og fysioterapi.

 

Barnekoordinatorordningen

Retten til barnekoordinator ble innført høsten 2022. Alle kommuner er pliktige til å innføre ordningen. Likevel savner fortsatt foreldre til barn med CP mer informasjon, mer støtte og hjelp til å koordinere tjenester. Vår opplevelse er at implementeringen av barnekoordineringsordningen i kommunene går tregt og at det er mye usikkerhet knyttet til den, både hos foreldre og i kommunene selv. Mange har ikke fått tildelt barnekoordinator, selv om de er kvalifisert for ordningen. Vi i CP-foreningen har en rekke krav, blant annet at bevilgningene til ordningen må økes over neste statsbudsjett. Kommunene må i større grad kunne settes i stand til å ansette og opplære, slik at vi får dedikerte barnekoordinatorer som reelt kan avlaste barnefamiliene.

BPA-ordningen (Brukerstyrt personlig assistent)

Når det gjelder BPA er vi også utålmodige, men heldigvis har Stortinget vedtatt at regjeringen skal legge fram en stortingsmelding om BPA-ordningen basert på NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt. Vi i CP-foreningen har en rekke forslag og krav til forbedringer. Blant annet mener vi at staten bør overta ansvaret og at ordningen må utvides til flere viktige samfunnsområder. Det må bli enklere å bruke egne assistenter i barnehage, skole, studiesteder eller arbeid. Dersom BPA-ordningen tas ut av helselovgivningen, så må den enkeltes rett til medisin- og helsehjelp fortsatt ivaretas. Det må også bli enklere å få innvilget ordningen og få et tilstrekkelig antall timer slik at familier kan få en reell avlastning og at den enkelte med CP kan leve et mest mulig selvstendig, deltagende og likestilt liv.

Habilitering og fysioterapi

Habilitering er et nedprioritert politisk område og tilbudet i kommunene er veldig mangelfullt. Spørreundersøkelser blant egne medlemmer viser at over halvparten av foreldre til barn med CP sier at kommunen ikke kan tilby et tilstrekkelig habiliteringstilbud. Over to tredjedeler av de voksne med CP sier det samme. Voksne med CP, inkludert de med lett grad av CP, savner et mye mer helhetlig og systematisk oppfølging og mange viser til at oppfølgingen har blitt mye dårligere etter fylte 18 år (også for pårørende).
Både barn og voksne med CP savner også et bedre fysioterapitilbud i kommunen og vi trenger blant annet flere fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd. Kronikere og personer med funksjonsnedsettelser opplever ikke å bli prioritert.

Her kan du lese CP-foreningens helhetlige valgkampbudskap
(godkjent av sentralstyret i juni 2023)

Spørreundersøkelser 

I utformingen  av valgkampbudskapet har det vært viktig å få innspill og innhente erfaringer fra de som selv har CP eller er pårørende. Derfor har vi i  mai og juni gjennomført to spørreundersøkelser, en til foreldre til barn med CP under 18 år og en til voksne med CP over 18 år. 

Her kan du lese vår oppsummering av spørreundersøkelse til foreldre
Her kan du lese vår oppsummering av spørreundersøkelse til voksne med CP

Arendalsuka

CP-foreningen deltar alltid i Arendalsuka, som arrangeres hvert år i august, og er Norges største politiske møteplass for politikere, næringsliv og organisasjoner. I år var vi hovedarrangør på to møter:

Hvordan går det egentlig med barnekoordinatorordningen?

Tid: Tirsdag den 15. august, kl. 12.45-13.30
Sted: Hjerneteltet, Rådhusbrygga i Arendal
Samarbeidsorganisasjoner: CP-foreningen, FFO, HBF og FO
Politikere som deltok: Torbjørn Vereide (AP), Viggo Lutcherath (KRF), Inger Brokka de Reuter (AP).

 

BPA-ordningen - Hva skjer?

Tid: Onsdag den 16. august, kl. 17.45-18.30
Sted: Hjerneteltet, Rådhusbrygga i Arendal
Samarbeidsorganisasjoner: CP-foreningen, Unge Funksjonshemmede og ungdomsnettverket (CPU) i Agder og Vestland. 
Politikere som deltok: Tove Elise Madland (AP), Simen Bondevik (Sentrum) og Lene Langemyr (FRP)

 

I media 

Psykologi.no: https://psykologisk.no/2023/08/kun-15-prosent-av-foreldre-til-barn-med-cerebral-parese-har-barnekoordinator/

Handikapnytt.no: https://www.handikapnytt.no/mange-star-fortsatt-uten-barnekoordinator/

Handikapnytt.no (omtale av møtet vårt under Arendalsuka):
Tung start for barnekoordinatorene (handikapnytt.no)

Vg.no (relatert til HBF og deres prosjekt om barnekoordinator):
https://www.vg.no/nyheter/innlagt-grunnet-manglende-tilbud-aa-se-barnet-sitt-paa-den-maaten-det-gjoer-kjempevondt


Relevante linker 

Prosjekt i regi av PwC og HBF (juni 2023): Sluttrapport Prosjekt barnekoordinator - en kartlegging av indikasjoner på beste praksis

Har du innspill til våre saker eller valgkamparbeidet ellers, så ta gjerne kontakt med oss på post@cp.no