Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Skolestart er en milepæl i ethvert barns liv. For barn med cerebral parese og deres foreldre kan skolestarten by på ekstra store utfordringer.

SKOLESTARTPAKKEN: Alle CP-foreningens medlemmer som skal begynne på skolen, får tilsendt Skolestartpakken i god tid før skolestart. FOTO: SILJE HERBRO LANDSVERK
SKOLESTARTPAKKEN: Alle CP-foreningens medlemmer som skal begynne på skolen, får tilsendt Skolestartpakken i god tid før skolestart. FOTO: SILJE HERBRO LANDSVERK

For å gjøre skolestarten lettere, både for barn, foreldre og de som jobber i skolen, har CP-foreningen laget Skolestartpakken

Skolestartpakken blir sendt ut til alle foreningens kommende førsteklassinger i god tid før skolestart. Alle får to utgaver gratis – én til bruk i familien og én som du kan gi til skolen. Ønsker du å bli medlem? Meld deg inn i CP-foreningen her!

I denne artikkelen har vi samlet noen av rådene og tipsene fra skolestartpakken. 

Planlegging

Et alltid tilbakevendende tips fra foreldre til barn med CP, er å begynne planleggingen tidlig – ofte så mye som to år i forkant av skolestart. Det tar tid å kartlegge elevens behov for tilpasning og tilrettelegging. Det tar også tid å gjennomføre forberedelsene.

Ingen barn med CP er like, så ikke forvent at de du møter i skolen vet så mye om akkurat ditt barn. De trenger informasjon. Vær åpen om behovene til barnet ditt og kom i dialog med skolen.

Fysisk tilrettelegging

Opplæringsloven slår fast at alle elever har rett til en tilpasset arbeidsplass. Skolen skal innredes slik at det blir tatt hensyn til de funksjonshemmede elevene.  Likevel er det mange skoler som ikke er tilrettelagte for blant annet rullestol. Undersøk om deres skole har behov for utbedringer og gi beskjed til skoleledelsen om de eventuelle behovene.  

I skolehverdagen kan det være at barnet har behov for flere og andre hjelpemidler enn tidligere. NAV dekker hjelpemidler som «har en klar sammenheng med funksjonsnedsettelsen og som er nødvendig for å kunne gjennomføre skolegangen». Både du som søker, NAV, PP-tjenesten, kompetansesentre og kommunehelse tjenesten bør være med i en prosess for å finne riktige løsninger.

Spesialundervisning

Mange barn med CP trenger spesialundervisning. Noen trenger kanskje ikke mer enn en PC, mens andre har langt mer omfat­tende behov som krever at skolen trenger å få tilført ressurser utenfra.

I opplæringsloven, § 5.1, heter det at «Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplærings-tilbodet, har rett til spesialundervisning».

Sko­len har dermed plikt til å stille med spesialpedagogisk hjelp etter behov. Det kan bety at skolen må ansette nytt personale med kompetansen som det aktuelle barnet har behov for.  Foreldre kan anke dersom de mener behovet ikke er ivaretatt. Timer som innvilges etter denne paragrafen gis gjennom enkeltvedtak, og timene skal øremerkes eleven det gjelder.

Spesialundervisningen kan organiseres på flere måter. Med ekstra lærer i klasse, som enetimer eller i mindre gruppe med flere elever. Det er viktig å være klar over at til tross for at eleven har fått innvilget spesialundervisning ved bruk av en ekstra lærer, betyr ikke det nødvendigvis at eleven skal ut av klassen. Her skal elevens og ikke skolens behov styre hvordan undervisningen organiseres. Regelen bør være at eleven til­bringer mest mulig tid sammen med klassen, men noen synes det er greit å få noe under­visning ute av klassen.

Noen skoler har også spesialklasser for elever med omfattende behov. For elever som får spesialundervisning skal det utarbeides en individuell opplæringsplan.

Les mer om spesialundervisning på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Individuell plan

Når spesialundervisning er innvilget, har skolen etter § 5-5 i opplæringsloven plikt til å utarbeide en individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innholdet i opp-læringa og hvordan den skal gjennomføres. Planen skal godkjennes av foreldrene.

Når spesialundervisning er innvilget, har skolen etter § 5-5 i opplæringsloven plikt til å utarbeide en individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innholdet i opp-læringa og hvordan den skal gjennomføres. Planen skal godkjennes av foreldrene.

Personlig assistent

Mange med CP kan ha god nytte av en personlig assistent som kan bistå med prak­tiske og sosiale aktiviteter utenfor skolen. Leksehjelp er ett eksempel. Du kan ta opp saken i din ansvarsgruppe eller med din ergoterapeut. Søknad om personlig assistent sendes til bydelen eller kommunen du bor i. Det bør legges ved attester fra lege, fysioterapeut, ergoterapeut og andre papirer som kan dokumentere barnets hjelpebehov.

Klageretten

Det er viktig å vite at du kan klage på vedtak. Hvis skolen/kommunen avslår å imøtekomme rettighetene du ifølge opplæringsloven har krav på, kan du be om å få avslaget skriftlig. Deretter kan du klage saken inn for fylkesmannen. Hvis skolen får vedtak mot seg, har de plikt til å etterfølge fylkesmannens avgjørelse.

Nyttige apper 

NAV har i samarbeid med Statped utviklet eget bibliotek over apper til skole- og undervisningsbruk. Her finner du også korte beskrivelser om hvordan apper og programmer brukes.

På Facebook finnes også en side som heter L1- Ellens beste skoleapper og litt til, som driftes av Ellen Romstad, til daglig spesialpedagog/lektor på Persbråten videregående skole, tilrettelagt avdeling. Som spesialpedagog med IKT har Ellen lang erfaring med å bruke digitale hjelpemidler og pedagogisk programvare. Dere finner apper for lese- og eller skrivestøtte, talesyntese, tankekart, symbolspråk, matte, norsk, klokketrening, dagbøker, staving, leseopplæring, osv.

 

 

NYTTIG: Skolestartpakkene kan være et nyttig hjelpemiddel i forbindelse med skolestart. FOTO: SILJE HERBRO LANDSVERK
NYTTIG: Skolestartpakkene kan være et nyttig hjelpemiddel i forbindelse med skolestart. FOTO: SILJE HERBRO LANDSVERK

 

Elsa Andrines skolestart  

Elsa Andrine fikk diagnosen da hun var ett og et halvt år. Elsa begynte i barnehagen da hun var to år. Vår fysioterapeut har fulgt Elsa Andrine siden hun var 15 måneder og er fortsatt hennes kontakt i kommunen og leder av ansvarsgruppa. Vi har vært veldig heldig med menneskene rundt Elsa Andrine. Og dette er veldig personavhengig. Gjennom PPT har vi ikke fått stabil oppfølging. Her må vi purre og jobbe ekstra for å få gjennom tiltak.

Vi begynte forberedelsene til skolestart et drøyt år tidligere. Elsa Andrine har kognitive utfordringer og språkvansker og fikk utsatt skolestart. PPT, skole og støttepersoner rundt Elsa Andrine møttes jevnlig i forkant av skolestart høsten 2011. Hun var på besøk ved flere anledninger året før. Spesialpedagogen ved skolen var også på besøk i barnehagen. Vi har fått hjelp av lederen i ansvarsgruppa til å drive dette fremover, men man må holde tempoet oppe og jobbe målrettet selv også.

I forkant av skolestart informerte vi de andre foreldrene. Vi valgte å starte med SFO tre uker før. Da fikk vi også med støttepedagogen fra barnehagen. Dette var til stor hjelp.
Det hjelper selvfølgelig at Elsa Andrine selv er en blid og åpen jente. Hun spiller fotball med rullator og skal nå begynne på allidrett. Dette gjør at de andre barna ser henne i flere situasjoner.

Vi har valgt å legge fysioterapi til SFO-tiden slik at vi slipper å bruke skoletiden. Vi har fordelt ansvaret på flere assistenter på skole- og SFO-tid slik at det alltid er backup ved sykdom. Det kan bli tunge løft, og vi ønsker ikke at én person skal ha alt dette hver dag. Så langt ser dette ut til å fungere helt utmerket.

Vi har hatt en positiv skolestart. Elsa Andrine har gledet seg til skolen og takler ting veldig bra. Hun får mye positiv oppmerksomhet fra andre elever og foreldre, og dette har ført til at hun blir veldig sliten av alle nye inntrykk. Men hun har kommet i gang med læring og har hatt en formidabel utvikling kognitivt det siste halve året.

I skolestartpakken kan du lese flere medlemshistorier og få en rekke andre råd og tips. Alle medlemmer som skal begynne i 1.klasse får tilsendt to eksemplarer. Du kan melde deg inn i CP-foreningen her.

Ønsker du bare å bestille skolestartpakken, kan du gjøre det her.