Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Tilrettelegging på arbeidsplassen

Enkelte arbeidstakere med CP klarer seg fint uten hjelpemidler eller noen form for tilrettelegging på arbeidsplassen. For andre er tilrettelegging av stor betydning for å kunne være i arbeid

Her kan du lese litt om de tilretteleggingsordningene som arbeidstakere med CP selv trekker fram som viktige.

Du må kontakte ditt lokale NAV- kontor dersom noen av dette er interessant for deg. Under mange av ordningene viser vi til NAV sine sider, slik at du kan gå inn å lese mer om ordningene.

Mulighet til å kunne jobbe redusert arbeidstid

Mange med CP jobber deltid og det er uten tvil helsemessige årsaker til at mange ikke har mulighet til å jobbe full tid.

Erfaringer viser også at mange som starter med å jobbe 100 prosent reduserer stillingsprosenten sin etter hvert og at dette som regel er i tråd med hva spesialisthelsetjenesten og andre anbefaler.

Å redusere stillingsprosenten kan sees på å være tiltak for å kunne stå lengst mulig i arbeid, samtidig ha det bra og kunne opprettholde en god livskvalitet.

For å kunne klare å leve av en deltidsinntekt må man ha en eller annen form for inntektssikring. Det er NAV som er ansvarlig for å finne den rette kompensasjonsordningen. Det kan være en helsebasert ytelse eller for eksempel en eller annen form for lønnstilskudd.

Det er en viktig interessepolitisk sak for CP-foreningen å jobbe for gode økonomiske kompensasjonsordninger.

Mulighet til å ha en fleksibel arbeidstid (og fleksible arbeidsforhold)

Mange med CP trenger fram muligheten til å kunne ha en fleksibel arbeidstid og fleksible arbeidsforhold.

Arbeidsmiljøloven gir rettigheter knyttet til tilrettelegging gjennom fleksibel eller redusert arbeidstid, men vi har også fått tilbakemeldinger om at enkelte har behov for en fleksibilitet utover det som er i varetatt av arbeidsmiljøloven.

Da er det nødvendig å ta kontakt med NAV og arbeidsgiver for å se om man kan komme fram til gode løsninger.

Lønnstilskudd

NAV kan gi tilskudd til lønnstilskudd. Det finnes to typer lønnstilskudd; midlertidig og varig.

For arbeidstakere med CP er varig lønnstilskudd en særlig aktuell ordning. Ordningen fungerer som følger: Arbeidstakeren blir ansatt på ordinære lønns- og arbeidsvilkår og arbeidsgiveren får tilskudd til lønnsutgifter tilsvarende arbeidstakerens reduserte produktivitet.

På denne måten reduserer man arbeidsgiverens risiko for ansette/beholde en med funksjonsnedsettelser, samtidig som arbeidstakerne har de samme arbeidsvilkårene som de øvrige på arbeidsplassen. En viktig intensjon med lønnstilskudd er å forebygge uføretrygd.

Funksjonsassistent

NAV kan innvilge funksjonsassistent og hensikten med ordningen er å gjøre det lettere for personer med sterk fysisk nedsettelse å kunne være i arbeid.

Assistenten skal kunne gjøre ulike praktiske oppgaver som for eksempel hjelpe med kopiering, av og på med ytterklær, ved toalettbesøk, i lunsjen, ved jobbreise og så videre.

Denne tilretteleggingen gir arbeidstakere med CP større mulighet til å kunne fokusere på reelle arbeidsoppgaver istedenfor på alt det «andre» som kan ta tid og krefter og for mange helt nødvendig for å kunne være i arbeid.

Arbeidsrettet utdanning

Selv om utdanning ikke er listet opp over NAV sine arbeidsrettede tiltak på nettsidene deres, så er det mulig å få det innvilget om man går på arbeidsavklaringspenger.

NAV kan innvilge inntil 3 år. Dette kan gi deg mulighet til å omskolere/etterutdanne deg, slik at du lettere kan omstille deg til en eventuell ny arbeidssituasjon.  

Det er mange med CP som av ulike grunner skifter jobb. Eksempelvis har det vist seg at den jobben man først var utdannet til ble for fysisk krevende.

Transport til og fra jobb

Hvis du har varige forflytningsvansker og ikke kan reise til og fra arbeids- eller utdanningssted med offentlige kommunikasjonsmidler, kan du søke om stønad til arbeids- og utdanningsreiser.

Ordningen innebærer at du kan få transport med drosje til og fra arbeid eller skole. For noen kan dette være helt avgjørende for at man kan stå i arbeidslivet.

Varig tilrettelagt arbeid

Flere med CP har varig tilrettelagt arbeid. Varig tilrettelagt arbeid kan være aktuelt for deg som har uføretrygd og som har behov for et arbeid i en skjermet virksomhet og tilpassede arbeidsoppgaver

Det finnes også varige tilrettelagte arbeidsplasser innenfor ordinær virksomhet. Det er også muligheter for å kunne hospitere på en vanlig arbeidsplass, men det formål å kunne legge til rette for en overgang fra skjermet til ordinær virksomhet.

Vi CP-foreningen vet at mange av våre medlemmer ikke jobber i ordinær virksomhet. Derfor er det viktig interessepolitisk å jobbe for flere VTA-plasser, samt flere og ulike typer dagtilbud. Gode og meningsfulle alternativer til ordinært lønnsarbeid er viktig.

Tilretteleggingsgaranti

Du kan ha krav på en tilretteleggingsgaranti. En tilretteleggingsgaranti skal gi den som trenger tilrettelegging og arbeidsgiveren en trygghet for at personer med redusert funksjonsevne får nødvendig bistand i arbeidssituasjonen.

Dette innebærer at det blir skrevet en avtale mellom arbeidsgiver, arbeidssøker/arbeidstaker og NAV.
Intensjonen er en raskere og mer samordnet hjelp og du får en egen kontaktperson.

Inkluderingstilskudd

Inkluderingstilskudd er en ny ordning fra 1.1.2016 (eller den erstatter flere andre ordninger). Arbeidsgivere kan søke om inkluderingstilskudd for å kompensere for kostnader knyttet til personer som trenger tilrettelegging på arbeidsplassen.  

Ifølge NAV er skal denne ordningen gjøre det enklere å rekruttere eller prøve ut arbeidssøkere med behov for arbeidsrettet oppfølging.