Meny Gå til innhold

100 millioner øremerkes til tidlig innsats

100 millioner kroner øremerkes til å styrke arbeidet med tidlig innsats i barnehage og skole, i tillegg kommer 200 millioner i frie midler til kommunene slik at totalen blir 300 millioner.

Foto: HELLE GANNESTAD

- Vi mener at også de 200 millionene burde vært øremerket til å styrke tiltak i skolen, slik at kommunene ikke kan bruke midlene til andre tiltak, sier generalsekretær i CP-foreningen Eva Buschmann.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Kunnskapsministeren begrunner valget om å ikke øremerke alle midlene med at behovene for løft i skolen varierer fra kommune til kommune. 

De 100 millionene i øremerkede midler fordeler seg slik:

  • 20 millioner kroner til en tilskuddsordning for kommunene for å få flere minoritetsspråklige barn til å gå i barnehage
  • 20 millioner kroner til kommunene for innføring av en plikt til samarbeid mellom barnehage- og skoleeier.
  • 40 millioner kroner skal gå til økt satsing på lærerspesialister.
  • 15 millioner kroner skal gå til å utvide tilskuddsordningen for økt leselyst. Organisasjoner og kommuner kan søke om midler til blant annet utvikling av skole- og folkebibliotek.
  • 5 millioner kroner til 100 flere plasser i videreutdanning innen språkutvikling og språklæring for barnehagelærere

 Når det gjelder profilen, savner CP-foreningen en kraftigere satsing på økt lærertetthet. Vi mener at det bør gjøres et løft for å få flere lærere inn i skolen. Det handler om å få mindre skoleklasser, slik at læreren kan se den enkelte eleven. Dette er spesielt viktig i 1. – 4. klasse.

 - Barn med cerebral parese og andre funksjonsnedsettelser med særskilte utfordringer trenger mer oppfølging i klassen, både for å oppnå bedre inkludering i klassemiljøet, hindre mobbing og for å få et bedre faglig utbytte av undervisningen, sier Buschmann.

Kartlegging

Et vedtak i Stortinget påla departementet å skaffe bedre kunnskapsgrunnlag når det gjelder klassestørrelsen. Det omtales i budsjettproposisjonen slik:  

«Departementet vil følge opp vedtaket gjennom ei undersøking retta mot skolane. Undersøkinga vil kartlegge klassestorleiken i eit representativt utval skolar, og dessutan gi meir kunnskap om praksis ved nokre skolar gjennom intervju. Undersøkinga vil ta for seg alle dei ti trinna i grunnskolen, med særleg merksemd på tilhøva på 1.–4. trinn.»  

 - Resultatet av denne kartlegginga blir interessant. Vi mener likevel at vi har kunnskap nok til å kunne begrunne en større satsing på økt lærertetthet, sier generalsekretæren.

Det er varslet at departementet skal foreslå nye tiltak for å styrke spesialundervisningen når ekspertutvalget legger fram sin rapport i mars 2018. Det gjelder blant annet vedtak Stortinget gjorde i vår:  

«Stortinget ber regjeringen sikre at alle elever med behov for spesialundervisning får rett til opplæring av fagpersoner med godkjent relevant utdanning.»

CP-foreningen kommer til å følge nøye med på hvilke forslag som legges fram.