Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

I oktober 2017 deltok CP-foreningen på to høringer i forbindelse med Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. Helse- og omsorgskomiteen og Arbeid- og sosialkomiteen fikk presentasjoner av CP-foreningens merknader både skriftlig og muntlig.

Høring i helse-og omsorgskomiteen

CP-foreningen var torsdag 26. oktober på høring i helse- og omsorgskomiteen. CP-foreningen kom med merknader og kommentarer knyttet til regjeringens satsninger innen spesialisert rehabilitering, helsereiser og hjernehelsestrategien.

Generalsekretær Eva Buschmann på høring i Helse- og omsorgsdepartementet 26. oktober. Foto: HEIDI ØSTHUS ERIKSSEN

Generalsekretær i CP-foreningen, Eva Buschmann, var på plass i helse-og omsorgskomiteens høringsrunde den 26. oktober. Med seg hadde hun CP-foreningens merknader til departementets forslag til Statsbudsjett for 2018. I løpet av en fem minutter lang presentasjon for komiteen la hun frem følgende:

 

  • Spesialisert rehabilitering

 CP-foreningen ber komiteen om:

  1. Å foreta en gjennomgang av bemanningen i habiliteringstjenestene for barn og voksne, med sikte på tilstrekkelig tverrfaglighet, kompetanse og ressurser for å imøtekomme behovene til gruppen med tidlig ervervet og medfødte tilstander.
  2. Etterlyse hvordan utvikling av nasjonale kunnskapsbaserte faglige retningslinjer kan styrke rehabiliteringsforløp for samme pasientgruppe som i punktet over.

 

  • Helsereiser

CP-foreningen ber komiteen om:

  1. Å foreslå at behandlingsreiser åpnes for nye diagnosegrupper.

 

  • Hjernehelsestrategien

CP-foreningen ber i et felles forslag med Norsk Parkinsonforbund, Norsk Epilepsiforbund og MS-forbundet komiteen om:

  1. At regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2018 informerer Stortinget om hvilke tiltak regjerningen vil iverksette for at Hjernehelsestrategiens mål skal nås.
  2. At tilskuddet til brukerorganisasjoner på nevroområdet styrkes med 0,8 millioner

 

Høring i Arbeids- og sosialkomiteen

Den 27. oktober var CP-foreningen på høring i arbeids- og sosialkomiteen. Organisasjonsrådgiver Kristin Benestad og generalsekretær Eva Buschmann var på plass i arbeids- og sosialkomiteens høringsrunde, og hadde med seg CP-foreningens merknader til departementets forslag til Statsbudsjett for 2018.

I løpet av en fem minutter lang presentasjon for komiteen la de frem følgende:

Flere i arbeid

Vi etterlyste sterkere virkemidler og en konkret handlingsplan for å få flere med funksjonsnedsettelse i arbeid.

Vi ba om at våre perspektiver skal tas med i det varslede sysselsettingsutvalgets arbeid og at brukerorganisasjonene skal utgjøre en 4. part i det partssammensatte utvalget.

Arbeidsmarkedstiltak

Vi tok opp at bevilgningen til varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 15 millioner ikke er tilstrekkelig med tanke på dagens behov. I merknaden vår stiller vi oss også kritisk til forsøksordningen der ansvaret for VTA skal overføres til kommunen. Vi mener at VTA bør forbli et statlig arbeidsmarkedstiltak i likhet med andre arbeidsmarkedstiltak.

Vi gjentok kravet vårt fra tidligere, om at funksjonsassistent skal kunne innvilges som følge av kognitiv funksjonsnedsettelse i tillegg til fysisk funksjonsnedsettelse som i dag.

Hjelpemidler

Vi ba komiteen lytte til den massive motstanden som har vært knyttet dette forslaget både fra brukerorganisasjoner og kommunene, og sikre at ansvaret forblir i staten og forankret i folketrygden.

Pleiepenger

Vi gjentok hovedkravene våre, og særlig å øke kompensasjonsnivået i pleiepengeperioden og gi større mulighet for unntak på tidsavgrensning. Det var lagt fram et representantforslag fra SV, med ny åpen høring på dette forslaget den 6. november. Her utdypet vi kravene.

Vi støttet utvidelsen som er gjort i ny pleiepengeordning med muligheten for å motta pleiepenger for familier med varig syke barn opp til 18 år. Vår bekymring er innstramningene i det nye regelverket.

Tidsbegrensningene er satt for strenge og det er for få muligheter til unntak for særskilte tilfeller

Ikke mulighet til å få ny rett til pleiepenger etter hovedregelen

Kompensasjonsnivået på 66 prosent etter ett år vil ramme familienes økonomi hardt

Ingen unntak for aldersgrensen for utviklingshemmede 

 

Utdannings- og forskningskomiteen

Den 6. november var det høring i utdannings- og forskningskomiteen.

Tidlig innsats

Når det gjaldt hovedprioriteringer og tidlig innsats ba vi om at hele bevilgningen øremerkes, og ikke legges inn i rammetilskuddet til kommunene.

Vi ba også om en kraftigere satsing på økt lærertetthet i form av en lærernorm. Angående bevilgningen til videreutdanning ba vi komiteen foreslå at videreutdanningen også bør inneholde alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) som tema, for å styrke språkutvikling og språkmiljøet for barn som trenger ASK. 

Prosjektstøtteordning for interesseorganisasjoner for funksjonshemmede

Dette er den ordningen som har gitt oss støtte til skolepakkene, og vi ba komiteen støtte videreføringen av tilskuddsordningen.

Spesialundervisning

Her er det ikke lagt fram konkrete forslag, departementet venter på ekspertutvalget som skal legge fram sin innstilling i mars 2018. Vi minnet om våre tidligere krav om å styrke kompetanse i undervisningen og fjerne unntaksbestemmelsen i opplæringsloven.

Psykososialt miljø i barnehage og skole

Her viste vi til vår undersøkelse, og tallene om mobbing og utestengelse i grunnskolen. Vi ba komiteen etterlyse mer oppmerksomhet på psykososialt miljø i barnehage og skole for barn med funksjonsnedsettelse, for å kunne sette inn forebyggende tiltak.

Barnehager

Vi ba komiteen etterlyse en veileder for hvordan barn i barnehage som trenger ASK skal følges opp slik at tidlig innsats understøttes.

Voksenopplæring

På dette området var det foreslått et kraftig kutt, og vi ba komiteen foreslå at opplæringsvirksomheten i frivillige organisasjoner styrkes ved at posten økes med 28 mill kroner.