Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Økte midler til AAP-ordningen

Den økte bevilgningen til Arbeids og velferdsetaten (NAV) på 25 millioner kroner, for å følge opp Arbeidsavklaringspenger (AAP)-mottakere bedre, er for liten, mener CP-foreningen.

Regjeringen forslår å bevilge 25 millioner til økte ressurser i Arbeids og velferdsetaten (NAV), for å følge opp AAP-mottakere bedre. I tillegg foreslås det 85 millioner kroner for å utvide perioden (fra 3-6 måneder) den enkelte har rett til å motta arbeidsavklaringspenger mens vedkommende er arbeidssøker.

CP- foreningen er positive til økte bevilgninger, men vi er skeptiske til om bevilgningene er tilstrekkelige.

Generalsekretær i CP-foreningen, Eva Buschmann
Generalsekretær i CP-foreningen, Eva Buschmann

- Det er bra med en styrking, men vi kommer ikke i mål med dette beløpet, sier generalsekretær Eva Buschmann, og fortsetter:

 - Vi vet at veiledere i NAV har 100-200 stønadsmottakere å følge opp på AAP, mens de som følger opp brukerne tett på andre ordninger har cirka 30 stønadsmottakere hver. Selv om ikke alle mottakere av AAP krever like tett oppfølging, må det ytterligere styrking til. Dette er særlig viktig når stønadsperioden er blitt kortet ned.    

Stortinget har nylig vedtatt endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger.

Endringene innebærer blant annet en smalere inngang til ordningen (færre mottakere) og at det legges til rette for at et strammere stønadsløp (begrensinger i varighet, strengere unntaksbestemmelser).

Ønsker bedre oppfølgning

CP-foreningen var i utgangspunktet skeptisk til flere av forslagene til innstramming som ble vedtatt, men positiv til lovnaden om at fremtidige AAP- mottakere skal få tettere og bedre oppfølging for å komme i arbeid.

Vi mener en bedre oppfølging er helt nødvendig for at flere skal komme i arbeid. I dag står alt for mange med funksjonsnedsettelser utenfor arbeidslivet.

For å oppnå en bedre oppfølging av AAP-mottakerne, mener vi økte ressurser til NAV er helt nødvendig.

CP-foreningen vil, under de kommende budsjettforhandlingene, utfordre Arbeids- og sosialkomiteen, på om denne bevilgningen bør økes.