Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Ferdig utdannet - hva nå?

Overgangen fra studier til arbeid kan være krevende. Samtidig kan det være en spennende start på en ny tid med nye muligheter.

Foto: HELLE GANNESTAD
Foto: HELLE GANNESTAD

Mange med CP eller lignende funksjonsnedsettelser trenger ikke assistanse fra NAV i jobbsøkerprosessen og stiller på "like vilkår" som alle andre arbeidssøkere. Mens andre kan trenge bistand.

Her er informasjon til deg som ønsker hjelp og yrkesveiledning som følge av funksjonsnedsettelsen din, eller til deg som er nysgjerrig på hva et slikt hjelpetilbud kan bestå av.

NAV

Har du spørsmål om arbeid, er det naturlig å ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor. Saksbehandleren din der skal kunne svare på ulike spørsmål og det er han eller hun som fatter vedtak og som har ansvaret for at det som vedtas blir gjennomført.

NAV har ansvar for mye. De kan hjelpe deg med spørsmål rundt stønader, støtteordninger og ulike trygdeytelser, de har oversikt over tilgjengelige hjelpemidler, og de skal sørge for informasjon og kommunikasjon med arbeidsgiver dersom du er i et ansettelsesforhold.

NAV har en rekke virkemidler for at personer med nedsatt funksjonsevne skal komme i arbeid eller beholde arbeidet sitt. Vi skal informere om viktigste lengre ned i artikkelen.

Tilretteleggings- og oppfølgingsavtale

Mange unge med CP har rett på en ekstra oppfølging fra NAV gjennom en tilretteleggings- og oppfølgingsavtale.

Den prioriterte målgruppen er unge arbeidssøkere under 30 år, som trenger bistand fra NAV for å komme i arbeid på grunn av nedsatt arbeidsevne. Målet med ordningen er at du skal få tettere oppfølging og en garanti for at nødvendige tiltak blir igangsatt. En fast kontaktperson blir ansvarlig for oppfølgingen.

Arbeidsevnevurdering

Dersom du trenger noen form for tilpasninger eller tilrettelegging for å komme i arbeid, vil NAV trolig gjennomføre en arbeidsevnevurdering for å kunne hjelpe deg.

Noen av tiltakene krever det, og dersom du skal søke arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, må du bli arbeidsevnevurdert. Arbeidsevnevurderingen går i korthet ut på at de vurderer arbeidsevnen i forhold til dine muligheter og begrensninger i arbeidslivet.

Mange med CP, også unge, benytter seg av tilbud om arbeidsevnevurdering i spesialisthelsetjenesten.

Det finnes flere institusjoner innenfor voksenhabiliteringstjenesten som tilbyr arbeidsevnevurdering. 

Et eksempel er Sunnaas sykehus. De tilbyr et arbeidsevnevurderingsopphold på 10 dager. Der får du møte et tverrfaglig miljø bestående av lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped/spesialpedagog, psykolog og sosionom.  Med utgangspunkt i din helse- og arbeidssituasjon vil de vurdere din arbeidskapasitet og gi konkrete råd om videre oppfølging og forslag til tilrettelegging og tiltak på arbeidsplassen.

Sunnaas og andre lignende institusjoner gir deg også råd og veiledning rundt videre tiltak og oppfølging.

Ved endt opphold får du med deg en epikrise og en tverrfaglig rapport der tiltak og mål for oppfølging beskrives. Denne dokumentasjonen er viktig for den videre oppfølgingen på ditt lokale NAV-kontoret.

På våre arbeidslivsnettsider for voksne med CP kan du lese mer om hva et tilbud om arbeidsevnevurdering innebærer og hva slags erfaringer og opplevelser arbeidstakere med CP har med arbeidsevnevurdering og opphold på Sunnaas.

På disse sidene kan du også lese mer om hva slags utfordringer i arbeidslivet som er «typiske» for personer med CP og om CP-foreningens eget arbeidsprosjekt « På kanten av jobben». Dette prosjektet har i hovedsak sett på hva som skal til for å beholde jobben og arbeidstilknytningen lengst mulig.

Tiltak for å komme i arbeid

NAV har en rekke virkemidler som de kan benytte for å hjelpe deg med CP eller andre funksjonsnedsettelser med å komme i arbeid, eller å beholde arbeidet.

Vi skal informere om noen av dem her. Mye av informasjonen er hentet fra NAVs sider og er oppdatert med endringer som er innført fra og med 01.01.16.

Det er ikke alltid like lett å være i kontakt med NAV og få formidlet det du ønsker på den korte tiden du har til rådighet. Vi anbefaler deg å forberede deg godt i forkant av møtene, og det er også lov å ta med seg en venn eller en i familien som du stoler på.

Ønsker du å snakke med noen i samme situasjon kan du kontakte en av våre likepersoner eller ringe vår rådgivningstelefon.

Arbeidstrening

Arbeidstrening kan være aktuelt for deg som trenger arbeidserfaring for å mestre en bestemt type jobb, eller trenger en referanse mens du søker ordinært arbeid.

I dette tiltaket får du opplæring i å utføre ordinære arbeidsoppgaver på en ordinær arbeidsplass. Arbeidsplassen er tilrettelagt for dine behov og du får oppfølging fra NAV underveis.

Målet er at skal få skal få arbeidserfaring og prøvd ut dine muligheter på arbeidsmarkedet. Arbeidstrening er et «nytt tiltak» og erstatter tiltaket Arbeidspraksis i ordinær virksomhet.

Hjelpemidler og tilrettelegging på arbeidsplassen

Har du CP kan du få støtte til hjelpemidler og tilrettelegging av det fysiske miljøet på arbeidsplassen din.

Du kan også søke denne støtten som arbeidssøker, som selvstendig næringsdrivende eller som mottaker av arbeidsavklaringspenger.

Hjelpemidlene og tilretteleggingen skal avhjelpe funksjonsnedsettelsen din og være nødvendige for at du kan få utført arbeidet ditt. Hjelpemiddelsentralen kan gi deg råd og veiledning på hvilke hjelpemidler som kan være nyttige og aktuelle for deg.

Du kan også få støtte til hjelpemidler og tilrettelegging som bidrar til at du kan gjennomføre utdanning.

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

Er du i jobb og har en omfattende fysisk funksjonsnedsettelse kan du få støtte til en funksjonsassistent.

Flere med CP har det og er veldig fornøyd med ordningen. Ordningen dekker utgifter til nødvendig praktisk hjelp i en arbeidssituasjon. Blinde og svaksynte kan også få funksjonsassistenter som ledsagere.

Inkluderingstilskudd

Det kan være nyttig å vite at det også finnes noen tilretteleggingstiltak som stimulerer arbeidsgivere til å ansette eller beholde personer med funksjonsnedsettelser.

Et av tiltakene er Inkluderingstilskudd. Arbeidsgivere kan søke om inkluderingstilskudd for å kompensere for kostnader knyttet til personer som trenger tilrettelegging av arbeids- eller tiltaksplassen.

Lønnstilskudd

Et annet tiltak som kan virke stimulerende for arbeidsgivere er Tilskudd til lønnsutgifter (lønnstilskudd).

Det finnes flere former for lønnstilskudd. Varig lønnstilskudd er særlig aktuell for arbeidstakere med CP. Denne ordningen erstatter Tidsbegrenset Lønnstilskudd, TULT, som er en ordning vi vet mange med CP har gode erfaringer med.

For deg kan ordningen fungere slik: Du blir ansatt på ordinære lønns- og arbeidsvilkår, mens arbeidsgiveren din får tilskudd til lønnsutgifter tilsvarende din reduserte arbeidsproduktivitet. En viktig intensjon med lønnstilskudd er å forebygge uføretrygd.

Arbeids- og utdanningsreiser

Dersom du har varige forflytningsvansker, og ikke kan benytte deg av offentlige kommunikasjonsmidler til og fra arbeid eller studiested, kan du søke om støtte til arbeids- og utdanningsreiser.

Utdanning

Det er en sterk sammenheng mellom utdanning og arbeid, særlig blant personer med funksjonsnedsettelser. Selv om ikke det står så mye informasjon om arbeidsrettet utdanning på sidene til NAV, er det mulig å få støtte til utdanning eller omskolering.

Dersom det er aktuelt for deg, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor og hør mer om dine muligheter.


Søke jobber på ordinært vis

Det er også mange med CP som søker jobber på ordinært vis og på like vilkår som alle andre. Da er selvsagt viktig å bruke tid på å skrive gode søknader, jobbe med CV-en, øve seg på intervjuer og tenke ut måter man kan profilere/synliggjøre seg selv.

Det er nok ulike meninger og erfaringer rundt hvor vidt man skal være åpen om diagnose eller ikke i en søknadsprosess. Det finnes ikke noe fasitsvar på det.  Kanskje kan være riktig å la være i noen tilfeller, mens andre ganger kan det være en fordel, da det å ha en diagnose, samt kunnskap og erfaring om den, kan være relevant og nyttig for selve jobben.

Det er sjelden en ulempe å ta initiativ selv. Forskning (Falkum, Solberg, Afi 2015) viser at funksjonshemmede enklere får jobb på egenhånd enn gjennom NAV.

Selv om NAV har en rekke virkemidler og muligheter er det ikke tvil om at ting tar tid og at oppfølgingstiltakene ikke alltid er like «treffsikre» og individuelt tilpasset.

CP-foreningen vil arbeide for at NAV skal bli mer brukerrettet og arbeidsrettet i tiden som kommer. Regjeringen har sagt at de skal komme med en Stortingsmelding om dette temaet våren 2016. Den vil vi som forening komme med innspill til. Ta gjerne kontakt med oss dersom du også har meninger om det. 

Jobb for alle

Jobbforalle.no er eget jobbsøkerverktøy for folk med funksjonsnedsettelser eller som har nedsatt arbeidsevne.

På denne nettsiden kan virksomheter og arbeidsgivere legge ut stillingsannonser og gi et tydelig signal om at de at de ønsker en åpen og inkluderende rekruttering.