Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Barn og psykisk helse

Psykiske vansker er vanlig hos barn med CP. I en norsk studie oppfylte ett av to barn med CP kriterier for en psykiatrisk diagnose ved skolestart. Mange foreldre gir uttrykk for at de psykiske vanskene kan by på vel så store utfordringer som de motoriske.

Hvem er mest utsatt for psykiske vansker?

I noen studier der en har brukt spørreskjema, har man funnet at psykiske vansker er mye hyppige hos barn med lett grad av CP enn hos de som er mer alvorlig rammet.  Med andre ord gjelder dette barn som i både skole og fritid sammenlikner seg med ellers friske barn.

Men når foreldre blir intervjuet, og får muligheten til å utdype symptomer, ser det ut til at psykiske vansker er vanlig hos barn med alle typer CP med ulike typer alvorlighetsgrad. 

Hvilke typer psykiske vansker er vanlige hos barn med CP?

Mange strever med konsentrasjonsvansker. Hos noen barn med CP kan det være vanskelig å skille konsentrasjonsvansker fra symptomer på epilepsi eller uro av andre årsaker. Derfor blir ofte konsentrasjonsvansker oversett. Å streve med konsentrasjonen vil ofte gjøre innlæring i skole- og leksesituasjonen vanskelig. Det kan også få konsekvenser i lek og samspill med andre barn, der det kan bli vanskelig å huske regler og følge med i en samtale.

Stahet og manglede fleksibilitet er også atferdsvansker som mange foreldre opplever som en stor utfordring. Konsentrasjonsvansker, stahet og manglende fleksibilitet blir ofte beskrevet som kognitive vansker.  I noen familier medfører dette at de i mindre grad deltar sosialt.

Andre barn strever med angst, både generell angst som oppstår i mange situasjoner og fobier som kommer i spesielle situasjoner. Tvangssymptomer forekommer også ofte hos barn med CP, noe som kan være både energi- og tidkrevende både for barnet og familien rundt. Hos noen barn tar angsten og tvangssymptomene så stor plass at det medfører begrensinger i aktiviteter som kunne gitt økt livskvalitet.

Selv om depresjon ikke har vært veldig vanlig hos barn med CP ved skolestart, ser vi at depressive symptomer forekommer ofte. Imidlertid ser det ut til at depresjon kan utvikle seg og bli tydeligere etter hvert som barna blir eldre og opplever at de er annerledes enn andre barn og unge.

Alvorlig grad av autistiske symptomer finner vi hos ett av fem barn med CP og kan by på store utfordringer for både barnet og familien.

Hva kan gjøres?

Til tross for at det har vært fokusert på kognitiv svikt hos barn med CP, er økt bevissthet rundt psykiske vansker også viktig. På den måten kan vi oppdage vanskene tidlig, og å forebygge utvikling av alvorlige problemer. Det er viktig at både familier, helsestasjon, barnehage og skole har en bevissthet rundt psykiske vansker hos barn med CP og at de samarbeider for å forhindre negativ utvikling.

Selv om vi mangler kunnskap om effekt av tiltak rettet spesifikt mot barn med CP og psykiske vansker, vet vi at barn med konsentrasjonsvansker har god nytte av enkle tiltak i skole / leksesituasjonen, slik som oversikt over dagen, at beskjeder ikke blir for kompliserte og at disse gjerne blir gitt muntlig og skriftlig. Skjerming fra mange stimuli er også nyttig for barn med konsentrasjonsvansker. Hos noen barn kan medisiner være til nytte for å opprettholde konsentrasjonen over lengre tid.

Atferdsterapeutiske tiltak kan være til nytte for noen barn med store vansker og tilrettelegging som gir forutsigbarhet og oversikt kan være til hjelp.

For angst- og tvangssymptomer kan ulike typer terapeutiske tiltak være til nytte, men disse må være tilpasset barnets situasjon og funksjonsnivå. Veiledning til foreldre, assistenter eller andre viktige personer nær barnet fra en fagperson med kompetanse innen psykisk helse, være like nyttige som tradisjonelle terapeutiske tiltak på individ nivå.

Gruppetilbud kan også være positivt. Både barn og foreldre verdsetter ofte det å møte andre barn som har utfordringer å forholde seg til. Mange opplever at dette kan gi en samhørighet og gjensidig forståelse som kan åpne for gode samtaler, også om temaet psykisk helse.

Noen barn med CP vil ha bruk for mer omfattende tiltak innen psykisk helsevern. Det er viktig at det finnes kunnskap både om de kroppslige symptomene og de psykiske symptomene som ofte forekommer samtidig og som kan forsterke hverandre.

Oppsummering av studien

Vi vet at psykiske vansker er svært vanlig hos barn med CP, og at dette rammer likt, uavhengig av funksjonsnivå. Økt bevissthet rundt psykiske vansker og forebyggende tiltak kan være nyttige. Noen barn vil også ha bruk for mer omfattende tiltak innen psykisk helsevern.

Om studien

Alle barn med CP f. 2001-2003 og bosatt i helse region vest var invitert til å delta i studien. 67 av 98 barn deltok ved 7 årsalder. De samme barna blir nå undersøkt igjen ved 11 års alder. Det er gjort et semistrukturert intervju i tillegg til at spørreskjema er fylt ut.