Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Kommunale tjenestetilbud

Her finner du en oversikt over rettigheter knyttet til temaet kommunale tjenestetilbud. Oversikten skal oppdateres jevnlig.

Hjemmetjeneste

Hva har jeg krav på?

Dersom du trenger hjelp til personlig stell, ta medisiner riktig, få gjort rent hjemme eller har behov for hjelp til å lære deg å mestre dagliglivets krav, kan du ha rett til å få kommunale hjemmetjenester i hjemmet ditt.

Hvor får jeg hjelp?

Ta kontakt med kommunen der du bor.

Hvordan går jeg fram?

Du søker om hjemmetjenester til kommunen. Ansatte i kommunene som har dette som ansvarsområde, vil vurdere dine hjelpebehov.

Sammen med deg vil dine behov for hjemmetjenester klargjøres, i noen tilfelle vil kommunens ansatte komme hjem til deg for å vurdere behovet ditt. Du vil deretter få et enkeltvedtak som beskriver hva du får hjelp til og hvordan tjenesten skal utføres.

Støttekontakt og fritidsassistent

Hva har jeg krav på?

Dersom du har liten omgangskrets utenfor familien, kan du søke om å få en støttekontakt. Støttekontakten kan hjelpe deg til å oppnå en meningsfull fritid.

Tildelingen er basert på kommunens vurderinger, og tilbudet varierer i stor grad fra kommune til kommune.

Fritidsassistenter kan være tilsatt i helse- og omsorgstjenesten, i kulturetaten eller andre etater. Slike assistenter organiserer fritidsaktiviteter for funksjonshemmede og andre som trenger spesiell tilrettelegging for å kunne delta.

Fritidsassistanse er heller ikke en lovfestet tjeneste.

Hvor får jeg hjelp?

Støttekontakt og fritidsassistent søker du om til kommunen der du bor.

Hvordan går jeg fram?

Du kan få hjelp av kommunen til å søke. I søknaden kan du beskrive hvordan en støttekontakt eller fritidsassistent kan hjelpe deg til å delta mer i fritidsaktiviteter du liker, være sammen med andre i en gruppe, få nye venner eller at støttekontakt eller fritidsassistent kan tilrettelegge for deltakelse i sportsaktiviteter.

I mange tilfeller har ikke kommunen støttekontakter som kan påta seg oppdrag. Du kan snakke med noen i familien eller andre bekjente som er villig til å påta seg oppdraget.

Du kan også be om at kommunen annonserer etter en støttekontakt.

Kommunen vil gjøre avtale med støttekontakten eller fritidsassistenten, og har ansvar for å veilede disse. 

Her finner du mer informasjon om støttekontakter.

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Hva har jeg rett på?

Dersom du har langvarig og stort behov for personlig assistanse, kan du ha rett til å få tjenestene organisert som BPA.

For å ha rett til BPA må tjenestebehovet være på minst 32 timer per uke. Om du har et tjenestebehov på 25 timer per uke, og kommunen ikke kan dokumentere at dette vil medføre vesentlig økt kostnad, gjelder også retten til å få tjenestene organisert som BPA.

Når kommunen vurderer behovet, kan timer beregnet til støttekontakt og avlastningstiltak for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år tas med.

Dersom du har behov for tjenester som krever flere enn en tjenesteyter, gjelder ikke rettigheten til BPA, med mindre du har et kontinuerlig behov for slike tjenester.

Dersom du er eldre enn 67 år gjelder ikke retten til BPA. Kommunen kan beslutte å videreføre tjenestene som BPA etter fylte 67 år, om kommunen mener at det er hensiktsmessig.

Dersom du har et lavere tjenestebehov enn 25 timer per uke, kan du likevel få tjenestene som BPA, om kommunen mener at det er hensiktsmessig.

Les mer om BPA her.

Hvor får jeg hjelp?

Du søker om BPA til kommunen der du bor. Her kan du få avklart om ordningen drives av kommunen selv, eller eventuelt hvilke firmaer kommunen har inngått avtale med og som du kan velge blant. Du kan også få hjelp med søknaden hos firmaet som kommunen har inngått avtale med.

Hvordan går jeg fram?

I søknaden kan du argumentere for hvordan BPA vil gi deg mer fleksibilitet og frihet enn de tradisjonelle hjelpetiltakene. For eksempel at du kan delta i flere aktiviteter, bruke mulighetene dine til utdanning og arbeid eller delta mer i frivillige organisasjoner.

Dersom kommunen har inngått rammeavtale med firmaer som driver BPA-ordningen, vil du få hjelp til å ansette assistenter, utforme arbeidsavtaler og administrere ordningen. Disse firmaene har opplæringstilbud både for deg som arbeidsleder og for de som skal være dine assistenter.

Les mer om BPA i regjeringens rundskriv.