Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Nedgang i forekomst og alvorlighetsgrad av CP i Norge

En ny studie viser at forekomsten av cerebral parese har gått betydelig ned over en tiårsperiode. - Dette er et viktig funn, mener Cerebral parese-registeret i Norge (CPRN).

Et av formålene med CPRN er å fremskaffe forskningsbasert kunnskap om årsaker til og forekomst av cerebral parese (CP). I tillegg skal registeret bidra til god kvalitet på svangerskapsomsorg og nyfødtmedisin.

Alle barn og ungdommer i Norge som er diagnostisert med CP er invitert til å være med i CPRN, og de aller fleste fra helt tilbake til fødselsår 1996 er med i registeret.

I en ny studie fra CPRN, NTNU og Folkehelseinstituttet fant vi at forekomsten av CP i Norge gikk betydelig ned i perioden 1999 til 2010, fra 2,62 til 1,89 per 1000 levendefødte. Mens det i 1999 ble født 156 barn med CP var dette tallet redusert til 118 i 2010 (en reduksjon på ca. 210 barn).

Det betyr at sannsynligheten for at et barn fikk CP ble redusert med 2,8 prosent per år. Dette er et viktig funn fordi forskere fra mange land i mer enn femti år har rapportert at forekomsten av CP har holdt seg stabil, og derfor skyldes skader som ikke lar seg forhindre.

Utviklingen i forekomst av CP per 1000 levendefødte blant barn født i Norge 1999 - 2010. Hvert punkt viser den faktiske forekomsten. Den heltrukne linjen representerer en statistisk modell for CP forekomst basert på disse dataene. Det skyggelagte området angir usikkerheten i modellen.
Utviklingen i forekomst av CP per 1000 levendefødte blant barn født i Norge 1999 - 2010. Hvert punkt viser den faktiske forekomsten. Den heltrukne linjen representerer en statistisk modell for CP forekomst basert på disse dataene. Det skyggelagte området angir usikkerheten i modellen.

Reduksjonen i forekomsten var mest tydelig for barn med bilateral spastisk CP (kjennetegnes av spastisitet/stivhet i muskulaturen på begge sider av kroppen). Dette gjaldt spesielt barna med diplegi (beina har mer spastisitet og er mer påvirket enn armene), som er den CP typen som hovedsakelig ses hos barn som får CP etter en for tidlig fødsel (prematur).

Forekomsten av CP typene kvadriplegi (påvirket av spastisitet i armer og ben) og dyskinetisk (kjennetegnes av ufrivillige bevegelser og ofte varierende spenning i muskulaturen) begynner også å vise en tendens til nedgang fra og med 2007. Disse CP typene ses hovedsakelig hos barn født til termin som har vært utsatt for moderat eller alvorlig oksygenmangel sent i svangerskapet eller under fødselen.

Vi fant imidlertid ingen endring i forekomst av unilateral spastisk CP (ensidig CP) som stort sett ses hos barn født til termin som har fått hjerneslag i perioden rundt fødselen, eller barn med ataksi (kjennetegnes av koordinasjonsvansker).

 

Reduksjon i alvorlighetsgrad

Samtidig med reduksjon i forekomst fant vi at alvorlighetsgraden av CP ble forbedret i denne tidsperioden. Mer spesifikt gikk andelen barn med CP som hadde alvorlige motorisk funksjonsnedsettelse (Gross Motor Function Classification nivå IV-V) betydelig ned.

Fordi CP skyldes en skade/misdannelse i hjernen, er det ikke uvanlig at skaden rammer andre funksjoner i tillegg til motorikk. Vi fant at andelen barn med CP og epilepsi, utviklingshemming og/eller meget utydelig eller ingen tale også gikk ned.

Dette falt sammen med redusert spedbarnsdødelighet, redusert andel kvinner med svangerskapsforgiftning, og med at færre barn ble født prematurt eller som flerlinger.

Nedgang i forekomst og alvorlighetsgrad av CP i Norge kan mest sannsynlig forklares av fremskritt innen svangerskapsomsorg og fødselshjelp, og i behandling av syke nyfødte i løpet av de siste 20 årene.

I denne perioden har det i Norge for eksempel blitt innført nye metoder for fosterovervåkning under fødsel som betyr at man raskere kan identifisere barn i risiko for hjerneskade og dermed gjøre nødvendige tiltak.

I tillegg har man innført terapeutisk hypotermi som er en behandling der nyfødte barn født til termin som har vært utsatt for moderat eller alvorlig oksygenmangel under fødselen blir nedkjølt. Dette har vist seg å være en effektiv metode for å forhindre varig hjerneskade.

Selv om vi nå har sett at det er mulig å redusere forekomsten av CP tror vi ikke vi kan utrydde CP helt. Det er for mange årsaksfaktorer som fortsatt ikke er helt forstått, blant annet betydning av ulike genvarianter og endring av morkakefunksjon. Dette er områder det fortsatt forskes på internasjonalt og som vi i CPRN også er med på.

Referanser

Hollung SJ, Vik T, Lydersen S, Bakken IJ, Andersen GL. Decreasing prevalence and severity of cerebral palsy in Norway among children born 1999 to 2010 concomitant with improvements in perinatal health. European Journal of Paediatric Neurology 2018 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejpn.2018.05.001.

Datakilder

Cerebral pareseregisteret i Norge, Medisinsk fødselsregister og Norsk pasientregister.