Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Her finner du en oversikt over rettigheter innenfor temaene helse og behandling. Oversikten skal oppdateres jevnlig.

Helsetjenester i kommunen

Fastlege

Hva har jeg rett på?

Du har rett til en fastlege.

Fastlegen kan henvise til andre tilbud i kommunen, som for eksempel innenfor habilitering og rehabilitering og til spesialisthelsetjenesten.

Du kan selv be fastlegen din om å bli henvist videre. Fastlegen vil vurdere om det er nyttig i ditt tilfelle. Pasient- og brukerrettighetsloven gir deg rett til å medvirke og få informasjon.

Hvordan går jeg fram?

Fastlege er et kommunalt tilbud og du kan velge fastlege selv, enten via helsenorge.no ved å logge deg inn på Min helse, eller ringe Fastlegetelefonen på 810 59 500. Du kan velge blant fastlegene på listen som har ledig plass. Du har rett til å bytte fastlege dersom du ønsker det. Samme framgangsmåte gjelder om du ønsker å bytte fastlege.

Fysioterapi

Hva har jeg rett på?

Fysioterapi er en lovpålagt oppgave i kommunehelsetjenesten. De fleste som har CP vil henvises til fysioterapi fra tidlig alder. Mer informasjon finner du her lovdata.no. Barn opp til 16 år har rett på gratis fysioterapibehandling. Etter fylte 16 år må du betale egenandel frem til egenandelstak 2 som er på 1990 kroner. 

Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

Hvordan går jeg fram?

Fastlegen henviser deg til fysioterapi. 

Ergoterapi

Hva har jeg rett på?

Ergoterapeut kan gi veiledning om tilrettelegging i hjemmet, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen. Ergoterapeuten har oversikt over hjelpemidler og kan hjelpe med å skrive søknad til kommunen eller NAV.

Ergoterapi er ikke en lovpålagt kommunal tjeneste, men utfyller fysioterapi og andre tjenester som har et rehabiliteringsformål.

Få mer informasjon om ergoterapi her.

Hvordan går jeg fram?

Du kan få hjelp av kommunen til å søke om ergoterapi.

Helsetjenester i hjemmet

Hva har jeg rett på?

Personer som oppholder seg i kommunen, skal tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.  

Hjemmesykepleie er en lovpålagt tjeneste. Det er behovet ditt som avgjør.

Når du oppholder deg midlertidig i en annen kommune enn der du er bosatt, kan du be om nødvendige tjenester fra oppholdskommunen.  

Hvordan går jeg fram?

Du kontakter kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmesykepleie. Du kan be andre hjelpe deg å søke hvis du har behov for det.

Avlastningstiltak

Hva har jeg rett på?

Avlastning er en lovpålagt oppgave for kommunen. For å ha rett til avlastning skal du ha et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Avlastning er gratis. At du får avlastning kan være betingelsen for at du klarer omsorgsoppgavene over tid. Avlastning skal gi deg hvile og ferie.

Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet:

  • Om du arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
  • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen

Hvor får jeg hjelp?

Både omsorgsyter og den som har behov for hjelp selv kan søke om avlastning til kommunen.

Kommunen kan bestemme hvordan avlastning skal gis.

Dersom du har synspunkter på hva som vil være best i din situasjon, kan du søke om en bestemt form for avlastning. Det kan for eksempel  være at noen kommer hjem til dere, at barnet er hos en støttefamilie over en hel helg hver tredje uke, at den du har omsorg for gis tilbud om korttidsopphold i en institusjon eller får tilbud i en avlastningsbolig.

Mer informasjon om avlastningstiltak finner du her.

Dersom brukerstyrt personlig assistent (BPA) er innvilget, kan avlastning inngå i hjelpetimene.

Hvordan går jeg fram?

Du kan få hjelp av kommunen til å søke. Beskriv i søknaden helt konkret hva slags tyngende omsorgsoppgaver du har eller trenger hjelp til.

Habilitering og rehabilitering

Hva har jeg rett på?

For personer med CP er habiliteringstilbud og rehabilitering en viktig del av oppfølgingen.

I tillegg til tjenester i spesialisthelsetjenesten, vil mange trenge kommunale tjenester. Definisjonen på habilitering og rehabilitering finner du her.

Har du behov for langvarige og sammensatte tjenester, har du rett til individuell plan og en koordinator for tjenestetilbudet.

Hensikten er at du skal få tilbudet samordnet og at du skal ha innflytelse på prosessen. Den individuelle planen skal revideres jevnlig, slik at den kan støtte opp om individuelle mål og være avpasset i henhold til utvikling og livsløp.  

Hvor får jeg hjelp?

Hver kommune skal ha en koordinerende enhet som kan veilede deg videre.

Det er vanlig å benytte ansvarsgruppemøter for å følge opp og justere tiltakene i planene.  Du kan be om at spesialisthelsetjenesten deltar. Når du har fått tildelt en koordinator, kan du få bistand fra koordinator til oppfølgingsarbeidet og i forbindelse med ansvarsgruppemøtene.

Hvordan går jeg fram?

Fastlegen din kan henvise deg til kommunale og spesialiserte habiliterings- og/eller rehabiliteringstjenester.

Kommunen har plikt til å vurdere behovet ditt for individuell plan og har ansvar for å bistå deg med utarbeidelse av plan.

Du kan også selv be kommunen om å få vurdert behovet ditt for individuell plan. 

Spesialisthelsetjenesten

Hva har jeg rett på?

Alle barn med CP får et tilbud om oppfølging ved barnehabiliteringen, som finnes i alle fylker. For noen gjelder tilbudet til de er rundt 16 år, mens i andre tilfeller avsluttes tilbudet ved 18-20 årsalder. Se oversikt over barnehabiliteringstjenestene.

Barn med en alvorlig grad av CP har rett til intensivbehandling, som barnehabiliteringen kan gi mer informasjon om. 

I tillegg til intensivprogrammene som tilbys gjennom habiliteringstjenestene finnes det tilbud om intensiv trening hos PTØ Gardermoen og PTØ StavangerTurbo treningssenter og Barnas Fysioterapisenter i Bergen.

Voksne med CP må selv ta initiativ til oppfølging og spesialisert behandling. Voksenhabilitering finnes i alle fylker, og skal gi oppfølging til personer som har medfødte tilstander som gir varig funksjonsnedsettelse.

Se oversikt over voksenhabiliteringstjenestene.

I hver helseregion er det inngått avtale med rehabiliteringsinstitusjoner som gir spesialisert rehabiliteringstilbud til personer med CP. Det finnes tilbud gruppebasert og basert på individuelt behov. Disse er:  

Helse Midt-Norge

Helse Vest

Helse Nord

Helse Sør-Øst

Sunnaas sykehus er et høyspesialisert landsdekkende tilbud, der du kan få utredning/vurdering og gruppetilbud «Vurderingsopphold for voksne med CP»

Hvordan går jeg fram?

Fastlegen din kan henvise deg til spesialisthelsetjenesten, når det er behov for et mer spesialisert tilbud enn det kommunen din kan tilby.  Det gjelder også for habiliteringstilbud og rehabiliteringstilbud.

Spesialisthelsetjenesten har plikt til å veilede kommunene. Etter at du har fått tilbud i spesialisthelsetjenesten, vil fastlegen få tilsendt en epikrise som beskriver tilbudet du har fått og oppfølgingsbehov.

Fritt behandlingsvalg innebærer at man kan velge hvor i landet man ønsker å få behandling i spesialisthelsetjenesten.

Du må dekke større egenandel av reisen når du benytter fritt behandlingsvalg.