Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Her finner du en oversikt over rettigheter knyttet til temaene barnehage og skole. Oversikten skal oppdateres jevnlig.

Barnehage

Hva har jeg rett på?

Barn med CP har fortrinnsrett til opptak i barnehage. Det stilles ikke krav om at barnet må ha fylt ett år innen utgangen av august. Det må først foretas en sakkyndig vurdering for å avgjøre om CP-diagnosen skaper et større behov for barnehageplass enn for andre barn.

Hvis barnet har behov for det, har det rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.

Barn som har spesialpedagogisk hjelp i barnehagen har rett til gratis skyss og nødvendig reisefølge.

Barn med CP kan ha behov for å trene eller få hjelp til å utføre tøyningsøvelser mens barnet er i barnehagen. Barnehagen må legge til rette for at det kan skje, i samarbeid med helsetjenesten i kommunen.

Hvor får jeg hjelp?

For å få spesialpedagogisk hjelp må det foretas en sakkyndig vurdering hos PP-tjenesten.

Hvordan går jeg fram?

Søknad om barnehageplass rettes til kommunen. Spesialpedagogisk hjelp tildeles i form av et enkeltvedtak, der det går fram antall timer spesialpedagogisk hjelp, om barnet trenger assistent og hva tilbudet konkret inneholder.

Les mer om barnehage her.

CP-foreningen har laget en barnehagepakke kalt «Inkluderte småtasser» består av to hefter og en sjekkliste. Barnehagepakken sendes til medlemsbarn i aktuell alder i to eksemplarer, et til foreldrene og et til barnehagen. Du kan lese mer om barnehagepakken her.

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Hva har jeg krav på?

Dersom du helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for ASK, skal du få benytte egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringen.

Dette er presisert i opplæringslova § 2-16

Det samme gjelder om du er elev, lærling eller lærekandidat i videregående opplæring (§3-13).

Bestemmelsene gjelder også om du er voksen med rett til grunnopplæring (§ 4A-13) eller elever i private skoler (friskolelova § 3-14).

Nødvendig opplæring i bruk av ASK regnes som spesialundervisning. Det vil si at om du har behov for opplæring i din kommunikasjonsform, har du rett på dette.

Hvordan det skal gjøres, skal beskrives i din individuelle opplæringsplan som alle med rett til spesialundervisning skal ha.

For informasjon om retten til spesialundervisning, se veilederen om spesialundervisning.

Skolene skal ha tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremidler, jf. § 9-3. Skoleeier har ansvaret for å stille dette til rådighet.

Retten til spesialundervisning omfatter dessuten også utstyr som er nødvendig for å gjennomføre spesialundervisningen og for at elevene skal få et forsvarlig utbytte av opplæringen.

Har du behov for ASK, har du som alle andre rett til å gå på nærskolen.

Hvor kan jeg få hjelp?

Du kan få hjelp hos PP-tjenesten der du bor. Habiliteringstjenesten og Statped kan også veilede.

Les mer om ASK her.

Hvordan går jeg fram?

Ofte oppdages behovet fordi barnet har nedsatt munnmotorikk. For å komme i gang med tiltak tidlig, kan du ta kontakt med pedagogisk personale i barnehage eller skole.

Dersom barnehage eller skole ikke har tilstrekkelig kompetanse, kan de få veiledning hos Statped eller habiliteringstjenesten. 

Grunnskole

Hva har jeg krav på?

Du har rett til å gå på nærskolen din. Skolen må sørge for at skolebygningen er tilgjengelig. Du har rett til å få tilpasset opplæring.

Du har rett til en arbeidsplass på skolen som er tilpasset opplæringsloven (§ 9a-2).

Du har rett til et trygt skolemiljø, og at skolen legger til rette for at du blir inkludert sammen med andre barn på ditt alderstrinn (§9a-3).

Dersom det er behov for det, kan du søke om utsatt skolestart.

Barn med CP kan ha behov for trene eller få hjelp til å utføre tøyningsøvelser mens barnet er i skolen. Skolen må legge til rette for at det kan skje, i samarbeid med helsetjenesten i kommunen.

Hvor får jeg hjelp?

For å sikre deg at skolen er tilgjengelig er det lurt å kontakte rektor i god tid, gjerne to år før skolestart.

For å få spesialpedagogisk hjelp må det foretas sakkyndig vurdering hos PP-tjenesten

Her finner du mer informasjon om spesialundervisning. 

Alle som mottar spesialpedagogisk hjelp har rett til å få en individuell opplæringsplan.

CP-foreningen har laget en skolepakke, som kan være til god hjelp ved skolestart. To skolestartpakker sendes gratis til alle medlemmer som har barn med CP, det året barnet er skolestarter. Ønsker du å bestille en skolestartpakke kan dette gjøres her

Hvordan går jeg fram?

Spesialpedagogisk hjelp tildeles i form av et enkeltvedtak der det går fram antall timer spesialpedagogisk hjelp, om barnet trenger assistent og hva tilbudet konkret inneholder.

Det er naturlig at skolestart planlegges i god tid før skolestart, og at dette tas opp i ansvarsgruppemøter med aktuelle fagpersoner fra kommunehelsetjeneste, barnehage og skole. 

Videregående skole

Hva har jeg krav på?

Du har de samme rettigheter som i grunnskolen når det gjelder spesialundervisning, assistent (opplæringslova, kap 5) og transport til og fra skolen (§§7-3 og 7-4).

Du kan ha rett til prioritert opptak på et bestemt utdanningsprogram på trinn 1 dersom du har behov som tilsier dette og har en sakkyndig vurdering som anbefaler dette (opplæringslova § 3-1).

Du kan søke om utvidet tid til å fullføre videregående opplæring, inntil 5 år. 

Elever kan få fritak for norsk sidemål og kroppsøving.

Du kan også be om fritak eller karakterfritak i andre fag eller følge alternativ opplæringsplan, men da vil du få kompetansebevis ved endt videregående og ikke vitnemål.

Dersom du kan dokumentere at fravær skyldes helse eller medisinsk behandling, har du rett til å få strøket inntil 10 sykedager fra og med første dag. Du har rett til å få med et vedlegg til vitnemål/kompetansebevis, som sier hva fraværet skyldes.

Ny fraværsgrense gjelder fra skoleåret 2016/17

Elever med særskilt behov har rett til tilrettelegging av eksamen (forskrift til opplæringslova §3-32). Forutsetningen er at tilretteleggingen ikke skal gi fordeler, sammenlignet med andre elever.

Du kan også søke om stipend og lån fra Statens lånekasse. Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring kan få utstyrsstipend, men du må søke om det. Du kan lese mer om utstyrsstipend og andre ytelser her.

Hvor får jeg hjelp?

Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring. Rådgiver på ungdomsskolen kan veilede for søknad om plass og valg av utdanningsprogram.

Hvordan går jeg fram?

Spesialpedagogisk hjelp tildeles i form av enkeltvedtak, etter en sakkyndigvurdering av PPT.

Du må søke rektor om å få tilrettelegging av eksamen. Vedtaket er et enkeltvedtak. Det betyr at du kan klage til fylkesmannen om du ikke får den tilretteleggingen som du har behov for.

Dersom du skal få strøket fravær som skyldes helse eller medisinsk behandling, må fraværet dokumenteres med legeerklæring.