Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Her finner du en oversikt over rettigheter knyttet til temaet arbeid. Oversikten skal oppdateres jevnlig.

Arbeid

Hva har jeg krav på?

Ingen har rett på en jobb, men personer med nedsatt funksjonsevne har lik rett til å arbeide som alle andre.

Som arbeidstaker med funksjonsnedsettelser har du flere rettigheter. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven sikrer at du ikke diskrimineres i arbeidslivet, det vil si at du ikke skal utsettes for en usaklig forskjellsbehandling.

Arbeidsmiljølovens § 4-6 omhandler krav til arbeidsgiver som skal legge til rette for deg så langt det er mulig, slik at du kan beholde arbeidet.

Har arbeidsplassen din en IA-avtale, så har du også rettigheter omkring dette. Nesten 60 prosent av alle arbeidstakere i dag jobber i IA-bedrifter, som har inngått et forpliktende samarbeid om inkluderende arbeidsliv.

Et av delmålene er å arbeide for å øke sysselsettingen og hindre frafall av personer med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du søker på jobb i staten, kan du ved å oppgi at du har en funksjonsnedsettelse ha rett til å bli innkalt til intervju.

Forskrift til tjenestemannsloven §9 inneholder en bestemmelse om at det skal innkalles minst en søker som oppgir å være funksjonshemmet, dersom det blant søkerne finnes kvalifiserte søkere som oppgir å ha nedsatt funksjonsevne og ikke er i jobb eller vil bli uten jobb.

Dersom du har redusert arbeidsevne, kan du hos NAV få innvilget oppfølging og en rekke tiltak for å komme i arbeid eller beholde arbeidet.

NAV kan også bistå med hjelpemidler og tilpasning på arbeidsplassen.

Hvor får jeg hjelp?

Ønsker du en oversikt over dine rettigheter og muligheter på arbeidsmarkedet, bør du oppsøke ditt lokale NAV-kontor.

Dersom du trenger tilpasninger på arbeidsplassen, kan du ta opp spørsmålet med din nærmeste leder. Er du usikker på om helsetilstanden din tilsier at du må arbeide redusert, kan du få hjelp  av NAV og i spesialisthelsetjenesten til å kartlegge arbeidsevnen i henhold til fysisk og kognitiv kapasitet og i spesialisthelsetjenesten til å kartlegge arbeidsevnen i henhold til fysisk og kognitiv kapasitet.

Les mer om arbeidsevnevurdering her.

Hvordan går jeg fram?

Du søker NAV om oppfølging, tiltak og hjelpemidler for å komme i jobb eller beholde jobben.

Trenger du en spesialisert kartlegging av arbeidsevnen, kan NAV-kontoret eller fastlegen henvise til voksenhabiliteringen eller Sunnaas sykehus.

Les mer om temaet arbeid og arbeidsliv her.