Meny Gå til innhold

Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser at barn ser ut til å ha svært lav risiko for å bli alvorlig syke av viruset.

Barnelegeforeningen har gitt utdypende vurdering av barn med risiko, og konkluderer med at de fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og på skole.

Barn med cerebral parese som har redusert lungekapasitet og har behov for respirasjonsstøtte kan tilhøre risikogruppen. De som trenger respirasjonsstøtte blant barn med CP, er oftest de med alvorlig grad (GMFCS nivå 4 og 5). Respirasjonsstøtte kan være bruk av bipap/cpap på natt, for eksempel. Barn med alvorlig grad av CP kan ha muskulatur som er påvirket slik at de har noe redusert pustekapasitet og hostekapasitet.

For disse barna skal det gjøres en individuell vurdering. I tillegg til å vurdere alvorlighetsgraden for barna, kan det tillegges vekt dersom barnet tidligere har hatt alvorligere forløp ved vanlig influensa.  

Bør barn i risikogruppe holdes hjemme fra skole og barnehage?

For å avgjøre om det er medisinsk grunn til at barnet bør holdes hjemme, kan foreldre rådfører seg med fastlegen, og ved usikkerhet hos foreldre og/eller fastlege kan familien ta kontakt med habiliteringstjenesten. Det er anbefalt av Norsk barnelegeforening at foreldrenes synspunkter vektlegges, fordi de ofte har god innsikt i barnets helsetilstand. Å bli hørt og tatt med på råd bidrar også til at foreldre kjenner seg trygge, og i fortsettelsen kan rådføre seg med helsepersonell når det er behov for det.

Medisinsk risiko blir til sist en viktig del av en helhetlig vurdering av hva som er til barnets beste. Pedagogisk tilrettelegging og undervisning hjemme for barn og unge etter at barnehage og skolene har åpnet igjen, skal være frivillig, ifølge Norsk Barnelegeforening. Dersom det ansees som mest aktuelt å holde barnet hjemme av medisinske grunner, anbefaler de at det vurderes om nytten er større enn ulempene barna påføres ved å miste sosial og faglig utvikling.

Dersom barnet har forhøyet risiko, bør hele familien være i isolasjon?

Dette spørsmålet oppleves som et stort dilemma for familier hvor en har forhøyet risiko. Mange kjenner på utrygghet og rådvillhet. Det er forståelig. Som nevnt kan foreldre rådføre seg med fastlege og barnehabilitering, med tanke på å finne gode løsninger lokalt.

Hovedregelen er at søsken kan gå i barnehage og skole. Barn blir i mindre grad smittet, hvorfor vet vi ikke. Det gjelder også for barn som er i risikogruppen. Barn ser heller ikke ut til å bidra vesentlig til smittespredning. Vi vet ikke hvorfor. Dette er basert på statistikk fra land som har holdt åpen skoler og barnehager. Det forskes på hvilken rolle barn har i smittespredningen, og ny kunnskap følges tett av FHI og vil publiseres på deres hjemmeside.

Det er laget egne veiledere for smittevern i barnehage og skole, de ligger lett tilgjengelig hos Utdanningsdirektoratet.

Disse veilederne skal gjøre det trygt for barn å begynne i barnehage og skole. Barnehager og skoler skal kartlegge hvilke barn og familier som har ekstra utfordringer, og ta hensyn til disse barna.

Foreldre som har en jobb der det ikke er mulig å holde anbefalt avstand, kan rådføre seg med fastlege om risikoen barnet påføres. Også her er hovedregelen at foreldre kan være i jobb, men individuelle vurderinger blir avgjørende til sist.

Det aller viktigste dersom en i familien har økt risiko ved koronasmitte, er å være nøye med hygienetiltak. God og hyppig håndvaskrutine, hyppig rengjøring av overflater som ofte berøres, som dørhåndtak o.l.

Ved symptomer hos søsken eller foreldre må det vurderes sammen med lege hvilke tiltak som skal iverksettes, for eksempel om det er mulig å isolere den smittede til en del av hjemmet eller om vedkommende må være et annet sted.   

Barnehage

Mange barnehager ser seg nødt til å redusere åpningstidene for å få bemanningskabalen til å gå opp med de nye smitteverntiltakene.

Hvis det er slik at barnehagen har redusert åpningstiden, skal de fortsatt kunne tilby barn med funksjonsnedsettelser opphold som går utover den reduserte åpningstiden. Det er barnehageeier som må kartlegge hvilke barn dette gjelder. Barn som får spesialpedagogisk hjelp skal vurderes særskilt.

Skole

Skoleeier skal sørge for at barn med funksjonsnedsettelser har et tilbud på skolen, og skoleeier plikter å kartlegge og vurdere hvilke barn det gjelder. I likhet med barn i barnehagen, skal barn og unge med spesialundervisning uansett vurderes særskilt.

Det er ikke klagerett på avslag om tilbud om å benytte barnehage- og skoletilbud for barn av personer i kritiske samfunnsfunksjoner. Men for barn med særlige omsorgsbehov kan avslag påklages. Kommunens og fylkeskommunens klageorgan vil da være klageinstansen du skal henvende deg til.

Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.

Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere.

Hjemmeundervisning

Alle barn i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Foreldre kan velge å ta barna ut av skolen for å undervise barna hjemme. Hvis foreldrene velger hjemmeundervisning, overtar foreldrene ansvaret for å undervise barnet. Med hjemmeundervisning har ikke barnet rett til spesialundervisning eller standpunktkarakterer.

Foreldre som velger å holde barna hjemme, kan ikke forvente at skolen lager egne opplegg for elevene. Foreldrene må da selv ivareta opplæringsplikten.

Her kan du få råd om hvordan dere kan gjennomføre opplæringen når barnet er hjemme.

Statped har også laget en veileder for hjemmeundervisning av elever med særlige behov.

Spesialundervisning

Mange barn og unge har ikke fått det tilbudet de har rett på under koronakrisen. 

Koordineringsgruppa som ser på tilbudet til sårbare barn og unge mener at årsakene er tredelt: omdisponering av personalressurser, smittevernrestriksjoner og redusert etterspørsel.

FHI melder at nesten alle tjenester har satt i gang smitteverntiltak som er vesentlig strengere enn rådene de har gitt primær- og spesialisthelsetjenestene.

I hele perioden med stengte barnehager og skoler, har det vært tilbud til barn der begge foreldrene er i samfunnskritiske jobber, og til barn og unge med særlige omsorgsbehov. Dette gjelder også for de klassetrinnene som ikke er tilbake på skolen enda. Flere foreldre har takket nei til tilbudet av smittevernhensyn, og fordi de ikke har vært trygge på at det er trygt å sende barnet på skole eller i barnehage.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) oppfordrer nå kommunene på det sterkeste til å prioritere tjenestene til barn og unge.

Barn som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp skal som hovedregel få tilbudet som følger av vedtaket. Dette gjelder også barn som ikke går i barnehage.

Håndvask barn

Etter å ha mottatt bekymringsmeldinger fra leger om at barn nå vasker hendene så ofte at de får for store sår og ekstremt tørr hud på knoker og fingre, endrer Folkehelseinstituttet nå vaskerådene for barn.

Ifølge rådene som gjaldt fram til 15. mai skulle barna alltid vaske hendene før man dro hjemmefra, når man kom til skole/SFO, etter hosting og nysing, etter toalettbesøk, før og etter måltider og etter at man kommer inn fra uteaktivitet, samt ved synlig skitne hender.

Nå er det nye anbefalingersom gjelder:

  • Dersom hender ikke er synlig skitne kan antibac brukes (mer skånsomt for huden og går raskere)
  • Det er ikke nødvendig å både bruke antibac og vaske hender samtidig. Det holder å gjøre en ting.
  • Lunkent vann og såpe skal fortsatt brukes ved toalettbesøk, ved synlig skitne hender, når barna kommer til barnehage/skole og når barna kommer inn etter å ha vært ute i barnehage/skole (friminutt/turer osv).

Når må barnet være hjemme fra barnehage/skole?

Høsten er høysesong for forkjølelser, og det er ikke alltid like lett å vite hva som er hva, og hvilke regler man skal forholde seg til. Dersom du er i tvil om ditt barn skal være hjemme fra barnehage/skole, kan denne veilederen hjelpe.