Meny Gå til innhold

En kunnskapsoppsummering fra FHI konkluderer med at det er påvist smitte hos barn, også i Norge. Det er dermed ingen tvil om at barn kan smittes, men så langt ser det ut til at barn er mindre utsatt for smitte enn voksne.

Barn kan bli syke ved covid-19, og de kan typisk få feber og luftveissymptomer. Det finnes dokumentasjon for at barn med covid-19 opplever mildere symptomer enn voksne, men det er fortsatt uklart om covid-19 kan arte seg forskjellig for barn og unge i ulike aldergrupper. Kritisk sykdom og død rapporteres sjelden blant barn.

Det foreligger ikke dokumentasjon som tyder på barn har en sentral rolle i smittespredningen.

Med dagens kunnskap ser det ut til at risikoen for alvorlig forløp av covid-19 er svært lav, både hos barn generelt, men også hos barn med kroniske sykdommer og/eller redusert immunforsvar. FHI bygger denne kunnskapen på studier fra Italia, Kina, USA.

Ut fra et føre-var-prinsipp, er det allikevel enkelte grupper som kan være mer sårbare. Folkehelseinstituttet har tidligere gått ut med informasjon om at disse barna tilhører risikogrupper:

Barn som tilhører risikogrupper:

 • Barn og unge som nylig er organtransplantert eller benmargstransplantert
 • Barn og unge som er i aktiv kreftbehandling
 • Barn og unge med alvorlig hjertesykdom
 • Barn og unge som behandles for pulmonal hypertensjon
 • Barn og unge som behandles for hjertesvikt
 • Barn og unge med alvorlig lungesykdom og/eller har betydelig redusert lungekapasitet
 • Barn og unge som har alvorlig astma og behandles med systemiske steroider eller har mer enn 3 innleggelser siste år
 • Barn og unge med cystisk fibrose/primær ciliedyskinesi
 • Barn og unge med interstitielle lungesykdommer
 • Barn og unge med trakeostomi
 • Barn og unge med nevromuskulær sykdom og behov for respirasjonsstøtte
 • Tidligere premature barn med alvorlig lungesykdom
 • Barn og unge med diagnostisert alvorlig, medfødt sykdom i immunforsvaret i ustabil fase
 • Barn og unge på betydelig immundempende medikasjon og i ustabil sykdomsfase
 • Dette kan for eksempel gjelde barn og unge med sigdcelleanemi, enkelte alvorlige metabolske sykdommer, leversvikt og svært alvorlig nyresvikt
 • Enkelte sjeldne sykdommer