Meny Gå til innhold

Ny opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

200 millioner skal gjøre kommunene i stand til å planlegge og utvikle sine habiliterings- og rehabiliteringstjenester for fremtiden. – For lite, mener CP-foreningen.

Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett 200 millioner kroner i stimuleringsmidler til en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering i 2017. Av disse skal 100 millioner være øremerket tilskudd, resten fordeles over kommunenes rammebudsjett. Det foreslås videre å øke stimuleringsmidlene til 300 millioner innen 2019.

– Det et absolutt på tide at habiliterings- og rehabiliteringstjenestene styrkes. Vi opplever altfor ofte at folk ikke får den oppfølgingen de trenger, eller at de må vente lenge på å få den. Vi mener imidlertid at 200 millioner er for lite i denne sammenhengen. Når dette skal fordeles på 428 kommuner blir det ikke stort på hver, sier CP-foreningens generalsekretær Eva Buschmann.   

Spesialisthelsetjenesten må ikke ofres

Både kommuner og spesialisthelsetjenesten har ansvar for å yte habiliterings- og rehabiliteringstjenester til barn, unge og voksne med medfødte eller ervervet nedsatt funksjonsevne. Dagens tilbud i spesialisthelsetjenesten opprettholdes, men regjeringens mål er at hovedtyngden av habiliterings- og rehabiliteringstjenester, i fremtiden skal skje i kommunen der brukeren bor.

– Vi er urolige for at for mye skyves over på kommunene. De har allerede mange oppgaver som ikke alltid blir løst på en god måte. Foreløpig ser det ikke ut til at dette går på bekostning av spesialisthelsetjenesten. Vi må sørge for at det heller ikke skjer i fremtiden, mener Buschmann.  

Flere ergoterpeuter er viktig 

For å få tilskudd stilles det krav om at kommunene i løpet av 2017 skal ha laget, oppdatert eller revidert sine planer for habiliterings- og rehabiliteringstjenester. Kommunene må vise at de har eller planlegger å anskaffe nødvendig fagkompetanse, inkludert ergoterapikompetanse.

  – Å få flere ergoterapeuter inn i kommunene er kjempeviktig for våre medlemmer. I dag er det få kommuner som tilbyr ergoterapitjenester. I tillegg er det viktig at man klarer å bygge gode team av fagfolk rundt hver bruker. På den måten kan behandling og oppfølging koordineres bedre og brukeren unngår å bli en kasteball mellom fagpersoner og institusjoner, mener Buschmann.   

Hva savner du i denne planen?

  – Jeg er skuffet over at ordningen med behandlingsreiser ikke ble utvidet til å gjelde flere diagnosegrupper. Dette betyr at våre medlemmer fremdeles ikke får dette tilbudet. Det syntes jeg er trist. 

Les Helse- og omsorgsdepartementes budsjettforslag her